• Producten & Systemen
  • Vaardigheden
  • Diensten & Oplossingen
  • Documentatie
  • Deze disclaimer is van toepassing bij elk gebruik van Knauf-tools.

    Aansprakelijkheid Het gebruik van Knauf-tools is voor eigen rekening en risico van gebruiker. Met het gebruik van de Knauf-tools kan gebruiker bijvoorbeeld het juiste objecttype (inclusief specificaties en prestaties) bepalen, akoestische waarden mede bepalen of berekeningen van hoeveelheden maken. De Knauf-tools zijn daarbij slechts hulpmiddelen. De juiste plaatsing van de objecten in een model, de juistheid van aansluitingen, hoogtes, lengtes, diktes, de juiste berekening van hoeveelheden, van akoestische waarden en dergelijke meer blijft echter de volledige (ontwerp)verantwoordelijkheid van de gebruiker. Knauf draagt en aanvaardt geen enkele (ontwerp)verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid voor berekeningen, ook niet waar medewerkers van Knauf de gebruiker assisteren of adviseren bij het gebruik van de Knauf-tools. Ondanks de zorg die Knauf aan het samenstellen van de Knauf-tools besteedt, kunnen deze toch onjuistheden bevatten. Knauf is nimmer aansprakelijk voor welke (directe dan wel indirecte / gevolg-) schade dan ook, ontstaan vanwege of door het gebruik, de interpretatie van de daarbij behorende gegevens of resultaten door de gebruiker of derden. De gebruiker erkent dat de inhoud van de Knauf-tools zijn gebaseerd op de ervaring van Knauf en uitsluitend zijn getoetst aan de technische voorschriften voor de producten en systemen van Knauf. De gebruiker erkent dat de inhoud van de Knauf-tools niet zijn getoetst aan alle algemeen erkende technische voorschriften, relevante wetgeving, standaarden, richtlijnen en regels van vakmanschap. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het technisch onderzoek van zijn bouwproject voor wat betreft volledigheid, juistheid, geschiktheid en uitvoerbaarheid en het voldoen aan alle regelgeving. De gebruiker erkent dat de prestatiewaarden van geteste systemen en de producten slechts kunnen worden behaald door het gebruik van uitsluitend Knauf-onderdelen, of onderdelen die uitdrukkelijk door Knauf zijn aanbevolen, overeenkomstig de aan de gebruiker beschikbaar gestelde verwerkingsvoorschriften en instructies. De gebruiker vrijwaart Knauf voor alle aanspraken van derden jegens Knauf, die voortkomen uit of samenhangen met het gebruik. Knauf kan te allen tijde jegens de gebruiker een beroep doen op voorwaarden van derden, waaronder aanbieders van toepassingen of van software waarin Knauf-tools worden geïntegreerd. Daar waar aansprakelijkheid van Knauf voor schade is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van personeelsleden, werknemers, gemachtigden, onderaannemers of agenten. Alle andere aansprakelijkheid voor Knauf is uitgesloten, ongeacht de rechtsgrondslag, met inbegrip van in het bijzonder aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens en gevolgschade voor het niet goed functioneren van de Knauf-tools. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot databankrechten en auteursrechten blijven het exclusieve eigendom van Knauf. De gebruiker mag auteursrechtaanduidingen of andere eigendomsaanduidingen op de Knauf-tools niet wijzigen of verwijderen. Knauf verleent de gebruiker een enkelvoudige, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sub-licentieerbare en herroepelijke licentie voor het gebruik van de Knauf tools voor BIM-objecten en virtuele gelijksoortige modellen van producten en systemen van Knauf. De Knauf tools mogen uitsluitend worden gebruikt voor hun gebruiksdoel, te weten ten behoeve van het toepassen van door Knauf gemaakte producten en systemen bij bouwprojecten met behulp van de aangewezen software. Het commercieel verder exploiteren, kopiëren of integreren in een ander systeem van Knauf-tools door gebruiker is niet toegestaan.

    Contact

    Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom door een verzoek in te dienen bij [email protected]. Ons postadres: N. et B. Knauf & Cie S Comm Rue du Parc industriel, 1 4480 ENGIS – België Ons algemeen telefoonnummer: +32 4 273 83 11 Ondernemingsnummer BE – 0413.479.821