• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Returgips_02

  Hållbara lösningar

  Hållbara lösningar som gör skillnad handlar om att ta ansvar för framtiden genom att tillverka och utveckla hållbara produkter, tjänster och lösningar på ett ansvarstagande sätt. Vårt mål är att minska klimatavtrycket i hela vår produktionskedja och kontinuerligt förbättra våra tjänster.

  Knauf_Returgips_02

  DET NATURLIGA VALET

  Gips är ett naturligt material. Det består av mineralet gipssten som finns tillgängligt under marken. Människan har använt gips som byggnadsmaterial i mer än 5 000 år. Redan de gamla egyptierna använde sig av gipsblock när de byggde sina välkända pyramider och genom historien har gips används på ett flertal ställen, bland annat i kända dekorationer och utsmyckningar.

  Gipsskivor i liknande form som de används idag har varit en del av byggnadsindustrin i över 100 år. Redan 1894 fick amerikanen Augustine Sackett patent på den första gipsskivan. På Knauf har vi nyttjat den ädla byggnadskonsten sedan början av 1930-talet då vårt familjeföretag först såg dagens ljus.

  RETUR- OCH INDUSTRIGIPS I PRODUKTIONEN

  I dagens produktion består majoriteten av vår tillverkning av industrigips och returgips. Industrigips framställs ur restprodukter från rökgasreningen vid ett kolkraftverk. Istället för att leda den skadliga svaveldioxiden ut i atmosfären tas den till vara på och bildar kalciumsulfat som sedan används vid tillverkningen av gips. Flera av de gipsskivor vi producerar idag i Åhus består av 90 % industrigips och 10 % returgips. Vår målsättning är att inom kort kunna leverera gipsskivor med minst 20 % returgips. Förutom gips och vatten består våra gipsskivor av 100 % återvunnen kartong. Inga farliga ämnen eller emissioner, vilket gör våra gipsskivor till ett klimatsmart alternativ.

  BIDRAR TILL EN BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

  De färdiga gipsskivorna har också en mängd andra fördelar när de väl är monterade. Skivornas uppbyggnad möjliggör att de är speciellt lämpliga att använda i ljudisolerande konstruktioner. Gipsskivan har en låg böjstyvhet och en hög egenvikt vilket bidrar till en ljuddämpande effekt. Byggnader med gipsskivor ger även ett betydande brandskydd då skivorna innehåller kristallbundet vatten som ger dem dess utmärkta brandegenskaper.

  MILJÖTÄNK I ALLA LED

  Våra betydande miljöaspekter är energiförbrukning vid tillverkning, uppkomsten av avfall i vår produktion samt transporter i verksamheten och till kunder. Vi arbetar aktivt med att reducera den negativa miljöpåverkan som sker genom vår verksamhet. Anläggningen i Åhus är tillståndspliktig och tillsammans med Kristianstads kommun samverkar vi för att bli bättre på att uppfylla de villkor som finns i vårt tillstånd samt övriga lagkrav. Inom Knauf arbetar vi ständigt med att förbättra tillverkningsprocessen för att minska energianvändningen. Vi köper utsläppsrätter som används för att finansiera miljöprojekt och vårt CO2-utsläpp blir årligen granskat och verifierat av tredje part. Våra transporter till kund optimeras både vad gäller lastfyllnadsgrad och rutt.

  PRODUKTSPECIFIK KLIMATDATA HJÄLPER BYGGHERREN

  Från 1 januari 2022 inför regeringen ett nytt krav på klimatdeklaration för alla nya byggnader. Detta innebär att ansvariga byggherrar måste redovisa byggnadens klimatpåverkan till Boverket. När klimatdeklarationen ska göras kan generiska klimatdata från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata användas.

  Generiska värden från Boverkets klimatdatabas är konservativt satta och har ett visst påslag på det värde som beräknats för produktgruppen. Därför är det alltid bättre att använda produktspecifika klimatdata för en byggprodukt i stället för generiska klimatdata när du ska göra en klimatdeklaration.

  Detta har vi på Knauf tagit fasta på. Vi har utvecklat specifika klimatdata för flertalet byggprodukter, såväl byggskivor som stålprofiler. Datan är tredjepartsgranskad och följer gällande standarder. Syftet med EPD:erna är att underlätta för byggherrarna samt att på ett transparent och regelrättsätt visa produkternas klimatdata. EPD:erna är tillgängliga för alla och du hittar dem på vår hemsida under varje produkt. Du laddar enkelt ner den du vill ta del av.

  Knauf_Hallbara transporter_01

  TRANSPORTER – INGA MIL I ONÖDAN

  Distribution är en viktig komponent och med hjälp av ett transportplaneringssystem optimeras våra leveranser både vad gäller lastfyllnadsgrad och rutt. Genom att uppmärksamma våra kunder på hur våra leveranser optimeras hjälper vi dem att lägga beställningar som går i linje med vår transportstrategi. På så sätt minskar vi miljöpåverkan i transportledet.

  Läs mer om hur vi tillsammans kan jobba för att återvinna gips