• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Personlig utveckling_02

  Medarbetare som mår bra

  Medarbetare som trivs och mår bra handlar om att ha en hållbar företagskultur med en trygg och säker arbetsplats som leder till engagemang och ständig förbättring. Målet är att alla ska ha en stimulerande arbetsdag där utveckling, jämlikhet och mångfald är en självklarhet.

  ALLA ÄR EN DEL AV FAMILJEN

  Knauf-familjen har vuxit sig stor. Det idag världsomspännande företaget lever dock fortsatt efter samma filosofi som alltid: personalen är det viktigaste vi har, och alla är en del av familjen. Med bra villkor och en stark gemenskap kan vi tillsammans skapa goda resultat och de bästa lösningarna för våra kunder.

  Knauf_Arbetsmiljö Säkerhet_01

  ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

  För att säkerställa att vi uppfyller samhällets krav samt våra egna utfästelser i vår arbetsmiljöpolicy har vi valt att certifiera vårt sätt att arbeta med arbetsmiljö genom att följa kraven i ISO 45001. Det betyder regelbundna besök av externa revisorer som genomlyser vårt arbetsmiljöarbete.

  Vi har kontinuerliga möten med skyddskommittén och skyddsronder för att identifiera risker och åtgärda dessa. Skyddskommittén deltar i planeringen av vårt arbetsmiljöarbete och följer även upp effekten av våra åtgärder, detta för att sedan ta ställning till om vårt arbetsmiljöarbete är tillräckligt effektivt för att uppfylla våra utfästelser.Ett av våra viktigaste områden är säkerhet för personal, både egen och externa medarbetare som vistas i våra lokaler. Säkerhetsföreskrifter kommuniceras genom TV-skärmar, tavlor, broschyrer samt muntlig genomgång för externa besökare och nyanställda. Varselväst och skyddsskor ska alltid användas i fabrik och lager.

  För att fånga upp brister och förbättringsförslag i våra verksamheter använder vi ett gemensamt verktyg för registrering av olyckor och arbetsmiljörapporter. Däri kan vi följa och säkerställa att allt blir hanterat på rätt sätt. Medarbetarna uppmanas att alltid rapportera händelser.

  Arbetsmiljörapporteringen är mycket viktigt, då den ligger till grund för förbättringsarbetet avseende säkerhet. Målet var att ha noll olyckor med sjukfrånvaro samt att registrera minst 1500 händelserapporter.

  Under 2021 har vi rapporterat mer än 2000 händelser (inklusive bra och förebyggande åtgärder) men tyvärr även en allvarlig olycka med sjukfrånvaro.

  Knauf_Den basta arbetsgivaren

  DEN BÄSTA ARBETSGIVAREN

  Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där säkerhetsfrågor och kontinuerlig utveckling av personalen har hög prioritet. Vi följer internationella arbetarorganisationens deklaration från 1998 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Våra arbetsplatser ska vara fysiskt, psykiskt och socialt sunda där alla behandlas lika och har möjlighet till välmående och att få vara sig själva. Arbetet mot en säker och hälsosam arbetsplats är ständigt närvarande.

  En medarbetarundersökning genomförs regelbundet. Resultatet kommuniceras och diskuteras i arbetsgrupper inom varje avdelning och en åtgärdsplan tas fram för att skapa engagemang, trivsel och produktivitet. Friska och välmående medarbetare presterar bättre och ger en framgångsrik verksamhet. Alla anställda erbjuds årligen friskvårdbidrag samt regelbunden hälsoundersökning.

  Samtliga medarbetare har personliga utvecklingsplaner och erbjuds interna utbildningar om kvalitet, produkter, system och hållbarhet. Knauf har ett internt ledarskapsprogram för alla chefer och ledare. Att kunna växa inom företaget ser vi som en självklarhet och för den anställde finns det många möjligheter att utvecklas i sin roll, oavsett om det rör en tjänst i produktionen eller på kontoret. På flera håll i organisationen finns det exempel på medarbetare som börjat i en roll för att sedan förflytta sig till en annan.

  Knauf_SOCIALT ANSVAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER_01

  SOCIALT ANSVAR OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  Vi följer allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR) från 1948.

  Knauf i Sverige verkar till största delen på en nationell marknad där vi ser det som en självklarhet att stödja och respektera mänskliga rättigheter.Vi och våra leverantörer respekterar, som ett minimum, gällande lagar i de länder där vi bedriver verksamhet.Alla anställda inom Knauf har föreningsfrihet, rätt att organisera sig och rätt till kollektiva förhandlingar enligt gällande lagar. För minimilöner, övertidslöner och arbetstider uppfyller vi alla lagar och förordningar. Mångfald och jämlikhet är två viktiga hörnstenar som vi arbetar aktivt med inom verksamheten. Vi har en nolltolerans mot alla typer av diskriminering. Hos oss är alla lika värda och lika viktiga oavsett kön, etnicitet, religion, utbildning eller yrke. Våra utfästelser och mål finns dokumenterade i vår jämställdhetsplan.

  Knauf förväntar sig att dess leverantörer erkänner sina arbetstagares grundläggande rättigheter och förbinder sig att respektera dem och behandla arbetstagare med värdighet och respekt, i enlighet med det internationella samfundets förståelse. Leverantörerna skall särskilt följa följande bestämmelser:

  • Fritt val av anställning

  • Inget barnarbete

  • Ersättning och förmåner

  • Antal arbetstimmar

  • Icke-diskriminering

  • Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar

  • Hälsa och säkerhet

  • Arbetsvillkor

  Knauf_Uppförandekod_02

  UPPFÖRANDEKOD

  Knauf har utarbetat en uppförandekod. Den ska alla anställda ha som vägledning i det dagliga arbetet.

  1. Vi är ärliga och följer lagar och regler 2. Vi respekterar fri och rättvis konkurrens 3. Vi säger nej till korruption och mutor 4. Vi är försiktiga med gåvor 5. Våra sponsringsaktiviteter är rimliga och lagliga 6. Vi tolererar inte någon form av diskriminering 7. Vi värnar om våra anställdas hälsa och säkerhet 8. Vi värnar om miljön 9. Vi sköter vår redovisning korrekt och i god tid 10. Vi värnar om och skyddar företagets egendom 11. Vi agerar uteslutande i företagets intresse 12. Vi behandlar känsliga uppgifter konfidentiellt 13. Vi informerar och utbildar 14. Vi tar ansvar

  Nyanställda informeras om våra värderingar och broschyren med uppförandekoden delas ut. Årlig repetition av uppförandekoden genomförs i planerat intervall med samtliga anställda.

  Knauf värderingar, uppförandekod och ledarskapsprinciper är en viktig del av vår företagskultur. Det ingår i chefsansvaret att säkerställa att de efterlevs och följs upp på individnivå i de årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare, som även dokumenteras.

  I medarbetarundersökningen för 2021 var en av frågorna huruvida man upplever att: ”Alla på det här företaget behandlas rättvist oavsett individuella skillnader som etnisk bakgrund, ras, ålder, handikapp, sexuell läggning, kön eller könsidentitet.” Resultatet blev 4,39 på en 5-gradig skala.

  Knauf_Personlig utveckling_01

  23 ÅR AV PERSONLIG UTVECKLING

  En måndagsmorgon 1998 satte den då 15-åriga Christian Andersson sin fot på Knaufs fabrik i Åhus för första gången. Nu, 23 år senare, är han fortfarande kvar. Efter första sommarjobbet har rollerna av avlöst varandra och idag titulerar han sig som underhållsingenjör.

  Det hela började för 23 år sedan när Christian som femtonåring fick sommarjobb på Knaufs fabrik i Åhus. Arbetsuppgiften var enkel, att limma fast isolering på gipsskivor. Efter två somrar var det dags att byta plats. Den nya placeringen blev i stället i stålhallen där han fick plocka stålprofiler.– Efter att jag hade varit ute i stålhallen började jag på utlastning med att lasta lastbilar med kundorder. Efter fem år där bytte jag till produktion på uttaget där jag blev kvar tills 2018, säger Christian.

  ARBETSLEDARE

  Under 2018 får Christian möjligheten att bli arbetsledare för ett helgskift i produktionen. I rollen har han ansvar för nio personer och ser till att arbetet flyter på som det ska. I samband med tjänsten går han också regelbundna ledarskapsutbildningar som företaget arrangerar.– Jag tycker att ledarskap är väldigt spännande. Det är fruktansvärt roligt att lösa uppgifter tillsammans med en grupp och det är väldigt kul att se andra ta ansvar och utvecklas.Efter ett år som arbetsledare tvingas helgskiftet läggas ner samtidigt som fabriken letar efter en ny produktionstekniker. Christian söker tjänsten och får den. För att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt behövs en utbildning. Knauf ordnar med en LEAN-utbildningsplats på Chalmers i Göteborg.– Under ett halvår var jag på föreläsningar i Göteborg tisdag till torsdag en gång månaden, därtill hade jag mycket hemuppgifter på kvällar och helger.

  UNDERHÅLLSINGENJÖR

  Efter bara 12 månader i rollen som produktionstekniker är det dags att ta ytterligare ett kliv i karriären. Under 2020 blir Christian befordrad till Underhållsingenjör och tillsammans med sitt team på nio personer sköter han fabrikens maskiner.– Det bästa med Knauf är att jag får chans att utvecklas, både personligt och inom företaget. Det finns alltid möjligheter här och jag får vara delaktig i väldigt många olika områden.Trots 23 år i bagaget har Christian inga planer på att lämna Knauf. Han trivs väldigt bra på företaget och känner en stor gemenskap med de andra medarbetarna.– Det är ett väldigt familjärt företag. Alla känner alla. Det gillar jag!I framtiden hoppas han kunna utveckla sin ledarskapsförmåga ännu mer och han är inte främmande för att byta tjänst på nytt. Hur många roller Christian hinner med under sin tid på Knauf återstår att se men det mesta tyder på att det inte slutar här.