• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Uppförandekod_01

  Uppförandekod

  Knauf_Uppförandekod_02

  UPPFÖRANDEKOD

  Knauf har utarbetat en uppförandekod. Den ska alla anställda ha som vägledning i det dagliga arbetet.

  1. Vi är ärliga och följer lagar och regler 2. Vi respekterar fri och rättvis konkurrens 3. Vi säger nej till korruption och mutor 4. Vi är försiktiga med gåvor 5. Våra sponsringsaktiviteter är rimliga och lagliga 6. Vi tolererar inte någon form av diskriminering 7. Vi värnar om våra anställdas hälsa och säkerhet 8. Vi värnar om miljön 9. Vi sköter vår redovisning korrekt och i god tid 10. Vi värnar om och skyddar företagets egendom 11. Vi agerar uteslutande i företagets intresse 12. Vi behandlar känsliga uppgifter konfidentiellt 13. Vi informerar och utbildar 14. Vi tar ansvar

  Nyanställda informeras om våra värderingar och broschyren med uppförandekoden delas ut. Årlig repetition av uppförandekoden genomförs i planerat intervall med samtliga anställda.

  Knauf värderingar, uppförandekod och ledarskapsprinciper är en viktig del av vår företagskultur. Det ingår i chefsansvaret att säkerställa att de efterlevs och följs upp på individnivå i de årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare, som även dokumenteras.

  I medarbetarundersökningen för 2021 var en av frågorna huruvida man upplever att: ”Alla på det här företaget behandlas rättvist oavsett individuella skillnader som etnisk bakgrund, ras, ålder, handikapp, sexuell läggning, kön eller könsidentitet.” Resultatet blev 4,39 på en 5-gradig skala.