• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • knauf digitala verktyg 2

  Policies

  KVALITETSPOLICY

  Knauf har som övergripande mål att vara ledande systemleverantör inom lättbyggnadsteknik på den svenska marknaden. För att uppnå detta krävs:

  • Att vi förstår våra kunders behov samt att produkter och tjänster skapas som tillfredsställer dessa behov.

  • Att alla våra medarbetare har ett kvalitetsansvar samt att de är informerade, engagerade och har kunskap om våra övergripande mål.

  • Att vi bedriver ett organiserat kvalitetsarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar.

  MILJÖPOLICY

  • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras och vi uppmanar våra medarbetare att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

  • Genom ett förhållningssätt att göra rätt från början så ska vi minimera resursförbrukningen.

  • Vi ska föreslå miljöriktiga produkter och metoder till våra kunder samt genom att optimera våra transporter ska vi minska vår miljöpåverkan.

  • Vår strävan är att utveckla vår produktionsprocess så att energianvändningen per tillverkad enhet ständigt minskar.

  • I vårt miljöarbete ligger ett åtagande att följa och efterleva gällande lagar och förordningar.

  ARBETSMILJÖPOLICY

  Knauf skall genom att ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor och ett systematiskt arbetsmiljöarbete utveckla arbetsmiljön så att engagemang, trivsel, motivation och laganda samverkar till att förebygga olyckor, tillbud, sjukdom och skador.

  Det innebär att den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön skall utformas till medarbetarnas olika förutsättningar så att arbetsskador, tillbud och olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs och bidrar till en låg sjukfrånvaro på Knauf.

  Detta skall uppnås genom att varje medarbetare på Knauf görs delaktig och ges befogenheter för att kunna ta ansvar och att vi genom samverkan tar tillvara erfarenheter och synpunkter gällande arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Relevanta arbetsmiljölagar ska följas och dessa lagar ska vara kommunicerade till berörda medarbetare.