• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_frågor_01

  FAQ - FRÅGOR OCH SVAR

  SYSTEM INNERVÄGG

  En enkel tumregel är att placera den skiva med högst kvalitet gällande önskade egenskaper ytterst mot rummet.

  Exempel:

  Vägg med krav på extra slagtålighet och med konstruktion av väggskivor av Normalgipsskiva Classic Board och Hårdgipsskiva Solid Board. Placera Solid Board ytterst mot rummet, då hårdgipsskiva Solid Board har bättre stöthållfasthetsegenskaper än normalgipsskiva Classic Board.

  Ja, använd Knauf Limsystem som är ett välbeprövat och helt igenom utprovat system med avseende på ljud, brand, statik, åldersbeständighet samt miljöinverkan. Knauf Limsystem introducerades redan år 1999 som ett nytt montagesystem för gipsskivor i Sverige. Samtliga Knauf kartongklädda vägg-gipsskivor samt den glasfiberklädda, oorganiska väggskivan Humidboard 2.0 är godkända att limmas direkt mot stål eller träreglar med Knauf Montagelim Stål & Trä.

  Förutom förbättrad arbetsmiljö och ergonomi genom mindre skruvning leder en limmad väggkonstruktion till en ökad stabilitet och möjlighet för högre vägghöjder.

  Beroende på utrymme och krav på ljudisolering monteras gipsskivan antingen direkt mot befintlig vägg eller så byggs en stomme upp för fastsättning av gipsskivan.

  Diktan mot massiv vägg

  Vid så liten påbyggnad som möjligt och när konstruktionen inte är i behov av en mycket förbättrad ljudisolering monteras gipsskivan mot den befintliga massiva väggen med Knauf monteringsgipsbruk Knauf Perlfix. Den befintliga väggen kan utgöras av betong, tegel, lättbetong och liknande. Vid behov av installationsutrymme bakom gipsskiveväggen och något högre ljudisolering monteras Knauf Sekundärprofil (bygger 25 mm) i den befintliga väggen och därefter monteras 2 eller 3 skivlag.

  Separat stålstomme vid högre ljudkrav

  Önskas högre ljudisolering byggs en separat stålstomme av Multireglar MR och stålskenor SKP/SKT ca 10-15 mm från befintlig vägg. Hålrummet mellan reglarna fylls med mineralull och väggsida som vetter ut mot rummet bekläds med 2 eller 3 skivlag.

  Skivval i våtzon 1

  I våtzon 1 rekommenderas alltid i första hand den robusta, fukttåliga och formstabila Aquapanel Indoor. I andra hand, i mindre frekventa våtutrymmen t.ex. bostäder, kan även den gipsbaserade skivan Humidboard 2.0 användas.

  Skivval i våtzon 2

  BBV 10:1 godtar användning av av kartongklädda gipsskivor (Classic Board) i våtzon 2. Knau rekommendation är dock att alltid använda oorganiska våtrumsskivor i hela våtutrymmet (d.v.s. inklusive våtzon 2). I första hand bör Aquapanel Indoor användas, i andra hand den gipsbaserade (utan kartong) Humidboard 2.0. Skälet till detta är att säkerställa en optimal fuktsäker konstruktion samt att göra utrymmet mer flexibelt för framtida verksamhetsförändringar med eventuellt högre våtrumskrav eller flyttning av dusch zon. Om Classic Board ändå används i våtzon 2 bör alltid tätskiktssystem av folietyp VTvF användas. Classic Board skall alltid sättas i dubbla skivlag för att erhålla tillräcklig stabilitet för kaklade konstruktioner.

  Det kan ibland vara praktiskt att använda träreglar i innerväggar. Exempel på användningsområden är i bärande konstruktioner, karmomfattningar för dörrar (även tyngre) samt mer allmänt i privatbostäder då trä är enkelt att bearbeta och montera med vanliga verktyg. Vid montering av skivor mot träregelstomme tänk på att Knauf Limsystem fungerar utmärkt ihop med träreglar. Följ Knauf anvisningar. Att beakta vid val av träregelstomme Trä är ett organiskt material och därmed fukt- och rörelsekänsligt. Vid högre väggar kan som följd av detta ibland också vridning av reglarna vara ett problem. Detta sätter den praktiska maximala höjden för väggarna snarare än stabiliteten. Vidare rekommenderar Knauf restriktiv användning av träregelstomme i våtutrymmen och att helt undvika träregelstomme i väggar mellan två våtutrymmen då innesluten fukt mellan tätskikten kan orsaka mikrobiell påväxt i konstruktionen. Dessutom har träreglar sämre ljudegenskaper än stålreglar och resulterar sålunda i de flesta fall i tjockare och mer omfattande väggkonstruktioner. Slutligen är det också viktigt att träreglarna är erforderligt nertorkade, rikthyvlade och raka. Träregel under skarv mellan skivor skall vara minst 45 mm bred.

  För t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande väggar, infästning av tunga dörrar samt ovanför glaspartier i exempelvis korridorväggar. Ett annat användningsområde är att stärka upp regelstommen vid tyngre dynamisk infästning. Systemet kan också med fördel användas i högre väggar när man av platsskäl vill gå ner i profildimension jämfört med System Multiregel förutsatt att ljudkrav uppfylls. Beakta att Förstärkningsregeln har sämre ljudegenskaper p.g.a. grövre plåttjocklek. Förstärkningsregeln har normalt 1,2 mm profiltjocklek men om behov (t ex extrema höjd- och stabilitetskrav) föreligger kan regeln erhållas i grövre godstjocklekar alternativt regelavståndet krympas till s 300 mm. Kontakta Knauf för ytterligare information.

  Man bör betänka att dessa profiler ej går att kapa i en profilkap. Lämplig tillkapning görs med vinkelslip eller motsvarande (planera för hett arbete). Förväntas mycket tillkapning kan regeln, liksom samtliga övriga Knauf profiler, med fördel beställas i speciallängd. Förstärkningsregel har normalt 1,2 mm profiltjocklek så p.g.a. den större godstjockleken skall självborrande skruv användas vid montaget. Knauf rekommenderar därför att Knauf Limsystem används vid montering av System Förstärkningsregel. På detta sätt minskas mängden skruv markant vilket ger bättre enhetstider samt förbättrad ergonomi. Det är möjligt att boxa förstärkningsreglar men man ska beakta den större godstjockleken, normalt 1,2 mm vilket ger 2,4 mm vid boxning.

  Knauf har ingen specifik ljudregel utan istället ett unikt system som kombinerar ljudregelns goda ljudegenskaper med standardregelns låga pris. Systemet heter Multiregel och regeltypen heter Multiregel MR. Att kunna ersätta ljudregel- och standardregeltyperna med ett enda system resulterar i stora projekterings- och produktionsfördelar tack vare att antalet väggtyper och ingående produkter blir färre. Dessutom spar man dyrbar yta tack vare tunnare vaggar, i flera fall också med mindre mängd mineralull än tidigare.

  Det är en regelstomme för vägg som utförs genom att reglarna placeras förskjutna i tak- och golvskenan. Regeldimensionen är mindre än skenans bredd (t.ex. 70 mm regel i 120 mm skena) så att en av regelns flänsar är fri (d.v.s. ingen infästning av skiva). Reglarna placeras med aktuellt centrumavstånd på varje väggsida, t.ex. 450 mm (vilket ger ett avstånd på 225 mm från regel till regel om ingen hänsyn tas till vilken väggsida som regeln är placerad på).

  Knauf Safeboard om det gäller röntgenstrålning. Knauf har tagit fram en strålskyddsskiva som är lätt och följsam att hantera samtidigt som den skonar miljön. Ett perfekt alternativ till tung betong och bly, när det gäller skydd mot joniserande strålning. Knauf Safeboard lämpar sig såväl i röntgenrum på sjukhus och läkarpraktiker som hos tandläkare, veterinärer eller annan plats där det krävs avskärmande material. Skivan innehåller bland annat bariumsulfat som är ett fullgott alternativ till bly. Gipsskivor med blyplåtskaschering är en svårarbetad och förhållandevis dyr lösning, med miljöpåverkan. Bly är klassat som en miljöfarlig tungmetall medan Safeboard-skivan hanteras som en normalgipsskiva och har således minimal miljöbelastning. I konstruktionslösningen för Knauf Safeboard ingår också Knauf Safeboard-spackel, en gipsspackelmassa speciellt framtagen för ändamålet – ett effektivt strålskydd.

  Knauf Surface Board. Det är en skiva som har samtliga kanter försänkta vilket skapar mycket goda förutsättningar för ett gott målningsresultat. Vid förhöjda krav på ytsläthet för väggar (AMA Hus 08 QV4) bör Knauf Surface Board användas som yttersta skivlag. Fyra försänkta kanter med spackling och pappersremsa i samtliga skarvar minimerar risken för sprickor samt innebär ett mycket bra underlag för målning där skuggbildningar minimeras. Surface Board har samma goda ljud- och brandegenskaper som normalgipsskivan Classic Board varför ljud- och brandgranar för Classic Board även gäller för Surface Board.

  Av olika skäl kan det ställas förhöjda krav på inneväggars slagtålighet. Exempel på detta kan vara lager, förråd, verkstäder, bagagerum, soprum och liknande. Även i vissa korridorer och trapphus där väggar utförs som lättkonstruktioner kan dessa behov finnas. Främst gäller detta offentliga miljöer såsom sjukhus, skolor och hotell där väggarna i allmänhet utsätts för mycket slagpåkänning men även vanliga bostadstrapphus kan med fördel förstärkas för t ex påkörning av cyklar samt eventuella slag och stötar i samband med in- och utflyttning.

  Tänk även på att förutom att förstärka väggen genom att använda hårdare skivor kan skyddet dessutom kompletteras med utanpåliggande påkörningsskydd och hörnförstärkningar i främst plåt eller trä.

  Knauf har två skivalternativ för att förstärka innerväggars slagtålighet:

  Solid Board Vid mer begränsade krav används den hårda gipsskivan, Solid Board. Denna skiva har högre densitet och glasfiberarmering och klarar därför betydligt större åverkansgrad än normalgipsskivor. Exempel på vanliga användningsområden är lager och förråd, korridorer i skolor och hotell samt i bostadstrapphus.

  Aquapanel Indoor Föreligger stora krav på slagtålighet finns Aquapanel Indoor att tillgå. Denna skiva är cementbaserad samt ytarmerad med glasfibernät vilket gör skivan extremt robust samt lämpad för mycket.

  Knauf Safeboard spackel måste användas för en fungerande strålskärmning. Alla skivskarvar av Knauf Safeboard ska spacklas med Knauf Safeboard Spackel. Detta gäller oberoende av var i skivkonstruktionen som skivorna är placerade, det vill säga även inre skivlag med Knauf Safeboard skivor ska vara spacklade. Även anslutningar mot andra byggnadsdelar samt vägghörn ska tätas med Knauf Safeboard Spackel.

  SYSTEM INNERTAK

  En enkel tumregel är att placera den skiva med högst kvalitet gällande önskade egenskaper ytterst mot rummet.

  Exempel Innertak med brandkrav och konstruktion med skivor av Normalgipsskiva Classic Board och Brandgipsskiva Secura Board. Placera Secura Board som yttre skivlag (mot rummet) då brandgipsskiva Secura Board har högre brandtekniska egenskaper än normalgipsskiva Classic Board.

  Använd Knauf skruv Base, Base+ eller Base W. Det är en skruv som är speciellt framtagen för våra standardgipsskivor men som även fungerar utmärkt till brandskyddsskiva Secura Board. Skruven har dubbelskalle som ökar trycket på skivan samt förhindrar att skivans kartong rivs sönder. Skruv Base används för montering mot stålprofil upp till max 1 mm godstjocklek. Skruv Base+ används för montering mot stålprofil upp till max 2,5 mm godstjocklek. Skruv Base W används för montering mot träregel.

  SYSTEM YTTERVÄGG

  Monterade vindskyddsskivor tål att exponeras för väder och vind under en begränsad tid. Normalt gäller upp till 1 månad för Clima Board och upp till 12 månader för Weatherboard 365 men kontakta Knauf för framtagande av hanterings- och monteringsinstruktion för det specifika projektet. Under gynnsamma förhållanden kan skivan sitta exponerad längre tid och i kraftigt slagregnsutsatta lägen bör kortare exponeringstid väljas. En förutsättning är att vindskyddsskivorna har möjlighet att torka när det inte regnar.

  Alla skarvar ska vara täta.Skivskarvar som är placerade på reglar/kortlingar medför att skarven är tät. Vid montering ska skivorna monteras tätt intill varandra. Där skarvar inte är underbyggda av reglar eller kortlingar monteras H-profil eller HH-profil.

  Det går bra att fästa tunn tegel eller klinker på Aquapanel Outdoor. Max vikt är 40 kg/m2 (inkl. fästmassa) och max storlek är 33 x 33 cm. Limma vid frostfria förhållanden och med flexibel fästmassa som är lämplig för underlag av cement och som rekommenderas enligt leverantör/tillverkare av fästmassan. Aquapanel Outdoor ska monteras likt Knauf anvisningar och med skarvarmering.

  Därtill ska hela ytan armeras med armeringsnät A Armeringsnät som stryks in i armeringsbruk AO Grundputs Vit.

  Generellt rekommenderar vi att diffusionsspärren tas bort och ersätts med ett diffusionsöppet membran om inte särskild fuktsäkerhetsprojektering kan påvisa något annat.

  SYSTEM BJÄLLKLAG

  Ja, Aquapanel Floor Tile Underlay är en 100% fuktbeständig skiva likt övriga skivor i Aquapanel sortimentet och är därför mycket lämplig att använda i fuktiga miljöer.

  Vid förstärkning av böjstyvhet i träbjälklag som ska förses med keramiskt ytskikt ska dock inte 6,5 mm Aquapanel Floor Tile Underlay användas utan då rekommenderas istället 12, 5 mm Aquapanel Indoor. Se även gällande branschregler för våtrum.

  SYSTEM GOLV

  Renoveringsgipsskiva Reno Board (tjocklek 6,5 mm) är inte avsedd att användas som golvskiva då den inte har lika bra tryckhållfasthetsegenskaper som golvskivor. Istället rekommenderas någon av våra golvskivor Step Board, Aquapanel Floor / Floor MF eller GIFAfloor Flex. Dock kan renoveringsgipsskiva Reno Board användas för mindre ytor i privata bostäder, som inte har krav på tätskikt och där det inte förekommer några större belastningar på golvet, om beställare och utförare är överens om detta. Knauf rekommendation är i så fall att underlaget är absolut plant och jämnt och att lämplig golvbeläggning väljs för aktuell tryckbelastning och konstruktion t.ex. klinkerplattor i mindre storlek och med tillräcklig tjocklek eller trägolv med tillräcklig tjocklek.

  Nej, golvgips ska inte läggas direkt på reglar/bjälkar. Golvgipsskivorna ska ha fullt underbyggda underlag som t.ex. spånskiva, tryckfast isolering, platonmatta eller trapetsprofilerad plåt. Knauf alternativa produkt är istället system GIFAfloor Flex. GIFAfloor Flex med fibergipsskivor FHB, med en skivtjocklek från 25 mm och uppåt, kan läggas fribärande på alla typer av bärande stommar som t.ex. träbjälklar och stålbalkar. Systemet medför hög styrka och lastbärighet och med golvskivor som är formstabila, vilket medför utmärkt underlag för t.ex. klinker.

  Ja, Aquapanel Floor Tile Underlay är en 100% fuktbeständig skiva likt övriga skivor i Aquapanel sortimentet och är därför mycket lämplig att använda i fuktiga miljöer. Vid förstärkning av böjstyvhet i träbjälklag som ska förses med keramiskt ytskikt ska dock inte 6,5 mm Aquapanel Floor Tile Underlay användas utan då rekommenderas istället 12, 5 mm Aquapanel Indoor. Se även gällande branschregler för våtrum.

  Vid tunna golvbeläggningar t.ex. linoleum och plastmatta bör skruvning av översta laget gipsskivor undvikas och limning av skivorna rekommenderas istället. Beroende på underlag läggs golvgipsskivan i 1 skivlag eller som flytande undergolv i 2 skivlag. Vid flytande golv limmas de två skivlagen ihop. För övriga konstruktionsfall kan antingen skruvning eller limning utföras. Tänk på att vid limning av golvgipsskivorna finns skruvning som tillfällig sammanbindingsmetod medan limmet torkar/härdar. Skruv som används för detta ändamål ska tas bort när limmet torkat.

  I vårt produktsortiment har vi Knauf Golvlim för montage av golvgipsskivor. Golvgipsskivorna ska hellimmas på hela underlagets yta och limåtgång är ca 0,4 l/m2 skivlag.

  SYSTEM BRANDSKYDD

  För anslutningar runt brandavskiljande skivkonstruktioner som ska vara täta mot rökgaser används Knauf Akustisk tätmassa om inget annat anges. Vid användande av montagemetod Knauf Limsystem kan Knauf Montagelim Stål & Trä användas som tätning istället för Knauf Akustisk tätmassa. Brandtätningsmassa som expanderar vid brand har inte Knauf i sitt produktsortiment.

  SYSTEM KOMPLEMENT

  Inspektionsluckor i Knauf produktsortiment är i första hand avsedda för invändigt bruk.

  Knauf Inspektionsluckor i plåt kan dock levereras som rostfria luckor och med kompletterande gummitätningslist för ökad säkerhet i fuktiga miljöer. Luckorna klarar den fuktiga miljön men inspektionsluckan är inte framtagen för att i sin inbyggnad vara en fuktsäker och vindtät konstruktion.

  Knauf Inspektionsluckor i plåt i rostfritt utförande kan därför användas i skyddat läge utomhus om konstruktionen inte är känslig för vatteninträngning eller om särskild fuktprojektering utförts som godkänner inspektionslucka i skyddat läge.

  SYSTEM YTA

  Ja, det finns flera olika typer av kantutformningar. För sammanspackling av gipsskivor till en slät, obruten yta används gipsskivor med försänkta kanter. För innertak där en synlig skarv/fog önskas används gipsskiva med fasad kant. Golvskivor av gips har raka skurna kanter.

  Det är möjligt att applicera Knauf Rotband i en tjocklek från 5-50 mm och MP 75 L, MP 75 och Goldband i en tjocklek från 8-50 mm. Detta gäller i ett och samma arbetsmoment, d.v.s. i ett lager. Den specifika maximala tjockleken är beroende av underlaget. Normalt appliceras gipsputsen med en tjocklek av ca 10 mm.

  Använd armeringsnät Stucanet S som är ett armeringsnät av metall med invävd kartong. Stucanet är ett flexibelt armeringsnät som kan böjas i alla riktningar. Stucanet monteras på stomme av glespanel eller reglar och passar lika bra vid nybyggnation som vid renovering. Putstjocklek är minimum 15 mm. Stucanet formas/bockas utan specialverktyg och bearbetas med normalt förekommande handverktyg (t.ex. plåtsax).

  Nej, gipsbruk/gipsputs ska inte användas utomhus då gipsbruk/gipsputs inte är frostbeständigt.

  Knauf gipsputser är lämpliga som underlag för tätskikt och keramiska beklädnader och beläggningar i våtrum i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV. I branschreglerna BBV 10:1 avsnitt 5:5 anger Byggkeramikrådet att underlag av puts skall uppfylla grundkraven i svensk standard SS-EN 13279-1:2005 utgåva 1 ”Gipsbindemedel och gipsbaserad puts – Del 1: Definitioner och krav”. I standarden anges krav på bland annat start härdningstid,böjhållfasthet, tryckhållfasthet, ythårdhet och vidhäftningshållfasthet. Putsen klassificeras även med hänsyn till halten gipsbindemedel. I nedanstående tabell redovisas beteckningarna för Knauf gipsputser i enlighet med den svenska standarden. TABELL Beteckningen betyder följande: B4 = Gipsputs med lätt ballast 50 resp 20 = Start härdningstid i minuter 2 = Tryckhållfasthet i N/mm2 Knauf Danogips gipsputser MP 75 L och Rotband uppfyller även standardens krav på den högsta brandtekniska materialklassen A1 och är CE-märkta.

  Det är en metod för att registrera rörelser i sprickor och få veta om sprickbildningen är aktiv eller inte. Gipsbruk/gipsputs sätts över sprickan och vid rörelse spricker gipsen och då vet man att sprickan är aktiv.

  MILJÖ

  Ja, flertalet av Knaufs produkter är bedömda enligt Byggvarubedömningen och registrerade i BASTA.

  Ja, Knauf är miljöcertifierade enligt SS EN ISO 14001:2004.

  Ja, Knauf tar tillbaka gipsskivespill vid Knauf-fabriken i Åhus för företag som tecknat skriftligt avtal om returgips med Knauf.

  BYGGFYSIK

  I Svensk standard SS 25268:2007 och för t.ex. luftljudsisolering för kontorslokaler redovisas ibland 2 st värden.

  Det första värdet gäller från annat utrymme till redovisade/nämnda utrymmen. Förslagsvis från ett annat utrymme som kan vara t.ex. kontor till nämnda utrymmen som kan vara t.ex. kontor. Exempelvis för en kontorsvägg i ljudklass B är kravet R´w = 35 dB . Det andra värdet, efter snedstreck (/), gäller från korridor. T.ex. från korridor till nämnda utrymmen som kan vara t.ex. kontor. Exempelvis för en korridorsvägg mot kontor i ljudklass B är kravet R´w = 30 dB.

  Om utrymmet är torrt/ventilerat kan gipsskivor användas i ouppvärmda utrymmen. Men om luftfuktigheten kan bli så hög att gipsskivor på grund av längdändring formförändras och vid senare uttorkning inte återgår till plant tillstånd rekommenderas istället den cementbaserad skivan Aquapanel Indoor. Max relativ luftfuktighet för gipsskivor med hänsyn till formförändringar är 80%.

  Rw är vägt reduktionstal för luftljudsisolering som erhålls vid laboratoriemätning.

  R´w, med primtecknet (′) är däremot ett vägt reduktionstal i byggnad och den luftljudsisolering som kan förväntas i byggnaden.

  R´w kallas fältreduktionstal och bestäms förutom av ljudtransmissionen via skiljekonstruktionen även av ljudtransmission via flankerande byggnadsdelar, installationer, springor etc.

  Ljudbestämmelser anger ett krav på R´w, det vill säga vad konstruktionen ska klara i färdig byggnad.

  Knauf konstruktioner och system är klassificerade enligt ljudbestämmelsernas R´w.

  För att uppfylla R´w värdet ska flankerande/anslutande konstruktioner uppfylla minst samma luftljudisoleringsvärde som den aktuella skiljekonstruktionen och anslutningar och montage ska utföras enligt Knauf anvisningar och detaljritningar.

  Blyekvivalens är den blytjocklek som tjockleken hos ett visst material motsvarar, med avseende på den strålningsdämpning som erhålls vid en viss nominell rörspänning. Exempel Om 1 skivlag av Knauf Safeboard med skivtjocklek 12,5 mm har blyekvivalens 0,70 innebär detta att 1 skivlag av Knauf Safeboard vid aktuell nominell rörspänning motsvarar 0,70 mm bly.

  ÖVRIGT

  Inspektionsluckor i Knaufs produktsortiment är i första hand avsedda för invändigt bruk.

  Knauf Inspektionsluckor i plåt kan dock levereras som rostfria luckor och med kompletterande gummitätningslist för ökad säkerhet i fuktiga miljöer. Luckorna klarar den fuktiga miljön men inspektionsluckan är inte framtagen för att i sin inbyggnad vara en fuktsäker och vindtät konstruktion.

  Knauf Inspektionsluckor i plåt i rostfritt utförande kan därför användas i skyddat läge utomhus om konstruktionen inte är känslig för vatteninträngning eller om särskild fuktprojektering utförts som godkänner inspektionslucka i skyddat läge.

  Knauf Danoline är likt Knauf en del av Knauf-gruppen som är en tysk familjeägd byggmaterialgrupp grundad 1932.

  Knauf Danoline utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer gipsbaserade akustiklösningar, baserade på främst perforerade gipsskivor.

  För information om rumsakustisk reglering och system för t.ex. demonterbara undertak, fastmonterade innertak eller väggbeklädnader kontakta vänligen Knauf Danoline.

  Knauf Insulation är likt Knauf en del av Knauf-gruppen som är en tysk familjeägd byggmaterialgrupp grundad 1932.

  Knauf Insulation i Sverige erbjuder produkter av glasull, stenull och Extruderad Polystyren (XPS).

  Länk till Knauf Insulation´s hemsida

  För t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande väggar, infästning av tunga dörrar samt ovanför glaspartier i exempelvis korridorväggar. Ett annat användningsområde är att stärka upp regelstommen vid tyngre dynamisk infästning. Systemet kan också med fördel användas i högre väggar när man av platsskäl vill gå ner i profildimension jämfört med System Multiregel förutsatt att ljudkrav uppfylls. Beakta att förstärkningsregeln har sämre ljudegenskaper p.g.a. grövre plåttjocklek. Förstärkningsregeln har normalt 1,2 mm profiltjocklek men om behov (t ex extrema höjd- och stabilitetskrav) föreligger kan regeln erhållas i grövre godstjocklekar alternativt regelavståndet krympas till s 300 mm. Kontakta Knauf för ytterligare information.