• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf Danogips_Nailitindoor_2023_18

  Hantering - Cementbaserade skivor

  Våra cementbaserade skivor är extremt robusta, vatten- och fuktbeständiga skivor för mycket tuffa miljöer. Skivorna är helt oorganiska och kan sålunda inte ruttna eller brytas ned. De är även obrännbara och mycket enkla att bearbeta. Våra cementbaserade skivor är lösningen oavsett om det gäller ett utökat krav på innerväggar eller en dokumenterad säker putsbärare.

  KNAUF CEMENTBASERADE SKIVOR ÄR SOM FÖLJER:
  • Aquapanel Indoor

  • Aquapanel Outdoor

  TRANSPORTER
  Allmänt

  Under detta avsnitt kan du läsa om alla slags transporter eller förflyttningar där du t.ex. lyfter, sätter ned, bär eller flyttar våra cementbaserade skivor. Vi rekommenderar det ergonomiskt riktiga formatet 900 x 1200 mm för väggskivor. Bestäm intransport- och hanteringssystem både för primärtransport och kompletterande materialtransport. Se till att placera skivorna så nära bearbetnings- och monteringsstället som möjligt för att undvika onödig manuell transport. Långvarig hudkontakt kan hos känslig hud ge irritation. Använd i så fall handskar. Hantera skivorna så att hörn och kanter inte skadas.

  Transport till byggplats

  Vi rekommenderar att transporter ska utföras med täckta bilar så att skivorna är torra efter transporten oavsett väder.

  Lastning och lossning

  Om lastning eller lossning sker vid regnväder ska detta utföras så att skivorna utsätts för minimalt regn.Tänk på att:

  • Ej låta paketen stå ute

  • Skapa provisorisk täckning under truck – eller krantransport mellan bil och lager

  • Göra uppehåll i lastning/lossning vid kraftig nederbörd

  De små regnmängder som skivorna ändå utsätts för kan torka utan speciella åtgärder i lager eller i byggnad.

  Intransport

  Se förvaring och transport.

  BEARBETNING
  Allmänt

  Våra cementbaserade väggskivor är lätta att kapa. Skär igenom armeringsnätet på framsidan med en gipskniv. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom armeringsnätet på baksidan. Du kan även kapa skivorna med en vanlig fogsvans. Vid mekanisk bearbetning ska du använda en cirkelsåg med diamantkapklinga. Cirkelsågen bör vara utrustad med styrskena samt ha anslutning till dammutsug. Önskas en skarp kant använd en lågvarvig cirkelsåg med kopplad dammsugare. Använd hårdmetall- eller diamantblad.Vid håltagning för eldosor används särskilda dosfräsar med hårdmetallskär avsedda för betong. För större håltagning exempelvis för ventilation används vanlig sticksåg eller hålsåg med hårdmetalltänder.Om sticksåg används ska denna ha sågblad i hårdmetall. Hål utförs med sticksåg eller hålborr.

  Arbetsmiljö

  Använd upplagsbockar, en skivvagn som kan fungera som arbetsbord eller annat lämpligt bord och där du får en arbetshöjd som känns bekväm.Använd rekommenderade verktyg och hjälpmedel och se till att dessa är effektiva, t.ex. att knivar är vassa.Långvarig hudkontakt kan hos känslig hud ge irritation. Använd i så fall handskar.Vid bearbetning av skivorna kan damm uppstå. Detta gäller främst vid mekanisk bearbetning. För en bra arbetsmiljö är det bästa sättet att se till att dammet tas om hand redan vid källan. Använd t.ex. verktyg som har anslutning till dammutsug eller en arbetsplats med punktventilation. Åtgärder av denna typ är även ett effektivt sätt att förhindra att dammet sprids vidare på arbetsplatsen. Men när det inte är tekniskt möjligt att hålla halten damm på godtagbar nivå ska andningsskydd med filter klass P2 användas.Vid risk för damm i ögon ska skyddsglasögon användas.Vid städning av arbetsplatsen och då det förekommer damm rekommenderar vi dammsugning för att förhindra att dammet sprids vidare.

  ÅTGÄRD VID SKADA
  Skada i skivyta

  Mindre kant- och slagskador kan fyllas igen med cementbaserat spackel.

  Skiva utsatt för fukt

  Våra cementbaserade skivor är helt oorganiska och kan sålunda icke ruttna eller brytas ner. Men om skivorna ska byggas in i en konstruktion och där ingående material eller något anslutande material inte får utsättas för fukt ska skivorna vara torra.Skivor som blivit fuktiga måste torka på båda sidor liggande på ett plant underlag. Om skivorna ligger i skivpaket och endast utsatts för lite vatten och torkförhållande är goda kan skivorna tillåtas torka i paketet. Om paketet utsatts för mer vatten eller torkförhållande är mindre goda måste paketet delas och skivorna torka individuellt. Alternativt kan skivorna monteras på en innervägg. Skivorna monteras då på väggens ena sida och endast i ett skivlag. Sedan skivorna torkat kan väggen byggas färdigt. Spackling och ytbehandling får inte påbörjas förrän skivorna är torra.Tänk även på att innan torkade skivor byggs in alternativt konstruktionerna färdigställs så måste man kontrollera att inte skivorna tagit skada av nedblötningen i form av t.ex. deformationer.

  LAGRING
  Allmänt

  Tiden mellan leverans och montage av byggskivor kan ofta vara ett par månader. Under denna tid förvaras skivorna på en plats där andra arbeten måste utföras. Se till att skivorna skyddas mot fukt och åverkan och att de är placerade på ett plant underlag av ströer med högst 600 mm avstånd.

  Lagring inomhus

  Lagring inomhus i t.ex. uppvärmda utrymmen eller normala kallager rekommenderas.

  Lagring utomhus

  Kortvarig mellanlagring av torra skivor kan ske under presenning på hårdgjord yta. Regnvatten får ej samlas under paketen. Presenningarna ska ordnas enligt anvisningarna så att markfukt kan torka ut. Lagring under presenning på icke hårdgjord yta (t.ex. vanlig mark) ska undvikas. Om det ändå måste göras ska åtgärder vidtas så att paketen skyddas mot markfukt och mot kontakt med marken.

  Lagring i icke färdig byggnad

  Skivorna ska lagras på ett sådant sätt att de inte utsätts för fritt vatten. Uttorkningen av byggfukt från t.ex. betong måste styras. Om byggnaden är tillräckligt ventilerad är det inga problem. I tät byggnad behöver normalt styrd ventilation eller avfuktning ordnas.

  Läs mer om hur du hanterar våra olika skivor