• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Dockporten Malmö_05

  Förvaring och transport

  Knauf_förvaring_01

  Gipsskivorna skall alltid förvaras på ett betryggande sätt och om de skall lagras under längre tid är det viktigt att anvisningarna följs.

  Förvaring av gipsskivor

  För att man skall kunna lyfta skivorna i paket – våning för våning – är det viktigt att de levereras i god tid, något som också underlättar för montörerna. En bra förvaringsplats måste också stå klar innan skivorna levereras. Platsen måste vara plan och bör inte ligga där det är mycket trafik.

  Gipsskivor skall förvaras torrt på ett plant underlag med max 600 mm avstånd. Lägger man flera paket på varandra skall underlagen korrespondera – ligga rakt över varandra. Lagras skivorna på ett utsatt ställe måste de skyddas mot skador.

  Skall skivorna lagras länge, ute eller inne, måste man räkna med hög fuktighet. Skivorna skall då ligga på plant underlag upphöjt från golv eller mark. I praktiken innebär det att de ska ligga på pall. Om fler pallar staplas på varandra måste mellanläggen placeras rakt ovanför varandra.

  Vid förvaring ute måste man använda väderskydd, sk plasthuvar.

  Kontrollera regelbundet att inte kondens/fukt bildas/samlas i paketen innanför plasten, kontroll bör göras minst en gång per vecka. Om kondens/fukt bildas/samlas vidta åtgärder för att kontrollera och eventuellt kassera samt torka skivorna. Felaktig förvaring kan medföra försämring av kvaliteten på slutresultatet.

  I fuktigt tillstånd är gips ett plastiskt material. Det betyder att en skiva deformeras om den är fuktig och torkar i detta skick. I praktiken är det omöjligt att rätta till den igen. Skivor som utsätts för direkt vattenstänk kan få kartongen fläckad. Sådana fläckar kan tränga igenom vattenbaserad färg, nästan oavsett hur många färglager som målas på. Ytan med fläcken måste tätas med alkydfärg, något som både är dyrt och oönskat. Pappen på gipsskivan kan missfärgas av solljus och därför ska hela skivan skyddas mot ljus, för att undvika färgförändring i pappen.

  Om det levereras flera typer och längder av skivor är det viktigt att leverantörens märkningar inte tas bort och att man förvarar de olika skivtyperna så att de inte kan blandas samman. Om inte kan man få problem under arbetets gång och det kan få stor betydelse för en konstruktions egenskaper om den blir täckt med fel typ av skivor.

  Förvaring av andra material

  Stålprofiler skall skyddas mot belastningsskador. Om stålprofiler förvaras utomhus skall de placeras med lätt lutning så att t.ex. regnvatten kan rinna ut. Profiler som skall spacklas, profiler med färdig eller förbehandlad yta, skruvar och trävirke skall dessutom förvaras torrt. Detsamma gäller för spackelmassor och liknande där lagringstiden är beroende av luftfuktigheten.

  Intransport

  Intransport planeras med hänsyn till de möjligheter som aktuellt bygge erbjuder. Ett effektivt transportsystem förenklar momentet från inlyft till mellanlagring eller direkt till montageplats. Systemet som lyfter in, transporterar och lagrar gips består av tre delar. Inlyft, Gipsvagn och Skivbock. som integrerats så att gipspaketet inte hanteras för hand. Tunga lyft och besvärliga transporter elimineras.

  Transport från upplagsplats till montageplats

  För transport av skivor på byggarbetsplatsen använder du antingen Gipsvagn eller Transportvagn. Transportvagnen kan dessutom fungera som arbetsbord.

  Interntransporter

  För att undvika onödiga interntransporter bör gipsskivor och tillbehör placeras så nära montageplatsen som möjligt. Ofta är det nödvändigt med transport från en central lagringsplats till monteringsplatsen. Den måste naturligtvis göras så att materialen inte skadas. Gipsskivorna bärs på högkant och gärna med hjälp av bärhandtag. Skivorna skall alltid lyftas från pallen. Drar man av dem kan kartongen skadas. Sätt aldrig ner skivorna hårt på kanterna eller hörnen. 

  Om skivorna skall hissas bör man använda lyftgaffel och inte stroppar. Måste man ändå använda stroppar skall man se till att skivkanter och de understa skivorna inte förstörs. Man kan använda bred läkt eller gipsskivelängder som mellanlägg under stropparna. Vid längre interntransporter bör vagn användas. Det finns speciella transportvagnar där skivorna kan stå vertikalt för att man skall kunna komma igenom dörröppningar. Dessutom finns olika specialutrustningar, bl.a. lyftutrustning och speciella bockar för lagring.

  Lagring på gipsbockar
  • Kontrollera att kedjor och svetsade punkter är hela samt att ben och lastyta ser raka ut och att det inte finns några skador på rören.

  • Bockarna är utformade att användas på betongunderlag eller motsvarande underlag där erforderligt grepp uppnås.

  • Bockarna skall inte användas på glatt underlag som t.ex. Terazzogolv.

  • Max 400 kg utbredd last per bock får aldrig överskridas!

  • Placera alltid lasten centrerad på bocken.

  • Person får under inga omständigheter vistas under last.

  • Använd alltid erforderlig skyddsutrustning.

  Knauf rekommenderar att minst 3 bockar används oavsett om belastningen understiger maxlast, detta för att få en jämn fördelning av lasten och att man undviker gipsskivor som böjer sig. Vi rekommenderar att minst 4 bockar används vid skivlängd över 2800 mm.

  Kom ihåg! Skivor och annat material som skadas vid interntransport ger ökat spill – både genom ökade materialkostnader och större hanterings-, borttransport- och tippkostnader.

  Undvik spill — spill ger extra kostnader — bl.a. för hantering, borttransport och deponi.

  Läs mer om hur du hanterar våra olika skivor