• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Какво е Екологична Продуктова Декларация (EPD) и защо е важна?

  116

  Какво е Екологичната Продуктова Декларация?

  Екологичната Продуктова Декларация (Environmental Product Declaration) е неотменна част от проектирането и сертифицирането на „зелените“ сгради по системите за оценка LEED, BREEAM, DGNB и други, които са част от световната практика за ограничаване на екологичния отпечатък на строителството.

  Чрез Екологичната продуктова декларация се оценяват строителните материали, вложени в сградата според системите за „зелена“ сертификация. Декларацията включва информацията за всички ресурси, вложени в производството на строителния продукт – материали, енергия, вода, транспорт; въздействията им върху въздуха, водата, почвата; по време на целия жизнен цикъл; възможности за рециклиране. Строителството е отговорно за: • 35% от емисиите на парникови газове в атмосферата • 50% от консумираните природни ресурси • около 40% (по маса) от общото количество отпадъци • 40% от енергията е потребявана по време на жизнения цикъл на сградите

  Строителството е важен икономически и социален сектор, и затова екипи специалисти работят по подобряване на екологичния му отпечатък. Изграждането на сгради и други елементи на инфраструктурата с помощта на устойчиви технологии и материали е от ключово значение за „зелено“ строителство. Мерките са комплексни и включват различни аспекти от проектирането, строителството и експлоатацията на сградите: ресурсна ефективност, енергийна ефективност, гъвкавост по време на експлоатация, проектиране с оглед рециклиране и други.

  Устойчиво строителство с Кнауф Компанията Кнауф е поставила за свои основни цели постигането на възможно най-малък екологичен отпечатък от производството, кръгова икономика и ангажираност към клиентите и сътрудниците на компанията. Заради глобална и социална ангажираност, Кнауф е отговорна за човека, природата и обществото. Суровините за производство на материалите на Кнауф са безвредни и не представляват опасност за околната среда.

  Плоскостите Кнауф се произвеждат от натурален или технически гипс, рециклирани хартиени отпадъци и вода. техническият гипс се образува при бързия метод на десулфурация на димния газ в електроцентралите на въглища. Както природният гипс, така и техническият гипс е напълно безопасен и екологичен строителен продукт с висока степен на чистота. Сертифицирани продукти Кнауф с Екологична продуктова декларация за биологична безопасност: • Плоскости Кнауф тип A, тип H, тип DF, тип DFH2 и тип DFH2IR • Гипсфазерни плоскости - първият български строителен продуктис ЕПД от Института „Строителство и околна среда“ (Bauen und Umwelt), Берлин, Германия. • Гипсови мазилки Bulgips Start;  MP75; MP75 L; MP75 SL и ROTBAND  Ползи от екологично производство Кнауф В заводите на Кнауф България отпадъците както от гипскартонените, така и от гипсфазерните плоскости се връщат в производството. В резултат на това силно се ограничават вредни екологични последствия като:

  -          Потенциално глобално затопляне -          Изчерпване на озоновия слой -          Вкисляване на почви и води -          Потребления на питейна вода -          Изчерпване на абиотичнни ресурси -          Потребление на възобновяеми и невъзобновяеми енергийни ресурси и други. Производството на Кнауф ползва устойчиво природните ресурси и има Екологична продуктова декларация съгласно БДС ЕN 15804.