• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • 2

  30 подаръка за рождения ден на Кнауф България!

  Празнуваме 30 години Кнауф България!

  Кнауф България благодари на своите клиенти и партньори за високия професионализъм и безценното доверие! Заедно имаме 30 години успех!

  Каним всички да споделят празника на Кнауф България като се включат в нашата анкета и участват в томбола за специални юбилейни подаръци.

  Споделете в коментар под публикацията ни във Фейсбук до 30.06.2023 г. НАЙ-ВАЖНИТЕ 3 ДУМИ, с които свързвате Кнауф България и продуктите на компанията. След приключване на Кампанията, в рамките на 5-дневен срок, ще бъдат изтеглени 30 победители, които ще получат по една награда. Наградите ще бъдат: - 10 броя термо чанти Кнауф - 10 броя чадъри Кнауф - 10 броя сенници за кола Кнауф

  ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Продължителност: 01.06 - 30.06.2023 г. 1.Организатор на Кампанията „КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 831430730, със седалище и адрес на управление в ул. „Ангелов връх“ 27, 1618 кв. Овча купел, София, наричано по-долу “Организатор”. 2. Период на Кампанията Период за участие: 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. 3. Описание на Кампанията и механизъм на участие 3.1. Целта на Кампанията е да отбележи празника 30 години Кнауф България чрез провеждане на томбола с награди. На 01.06. Организаторът ще публикува във Фейсбук страницата на Кнауф България специална публикация, посветена на рождения ден на Кнауф България. В текста към публикацията ще бъде поставено условието: „Споделете в коментар НАЙ-ВАЖНИТЕ 3 ДУМИ, с които свързвате Кнауф България и продуктите на компанията.“. 3.2. Участник в Кампанията е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години. Всеки участник, отговорил в коментар в публикацията, участва в томбола с награди, описани в т.4.1. 3.3. След приключване на Кампанията, в рамките на 5-дневен срок, от участниците ще бъдат изтеглени чрез жребий 30 победители, които ще получат по една награда. 4. Наградите 4.1. Участниците, отговорили в коментар на въпроса в публикацията, участват в томбола за една от следните 30 награди: - 10 броя термо чанти - 10 броя чадъри - 10 броя сенници за кола 4.2. Победителите ще бъдат изтеглени на 7.06. 4.3. На 10.06. ще бъдат публикувани имената на победителите. 4.4. Наградите ще бъдат изпратени с куриерска служба. Печелившите участници трябва да се свържат с Кнауф България, като изпратят чрез лично съобщение до корпоративната Фейсбук страница https://www.facebook.com/bg.knauf, свои данни: две имена, точен адрес за доставка, телефон за връзка. Информацията трябва да е получена от Кнауф България не по-късно от 17.05. След този срок печеливш участник, който не е подал информация за доставка, губи право да получи наградата си. 4.5. До 25.11. Организаторът ще изпрати спечелените подаръци на всички печеливши участници, които са предоставили данни за доставка. 5. Обработка на лични данни 5.1. Организаторът на Кампанията е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с Кампанията и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на участника за участие в Кампанията, което може да бъде оттеглено по всяко време. Може да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД тук. 5.2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при и по повод участието им в Кампанията. 5.3. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията преди провеждането на избор на печеливши участници и да оттегли съгласието си на [email protected], за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако Наградата е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване. 5.4. С факта на изпращане на цитираните в 4.2. лични данни ще се счита, че участникът дава своето съгласие личните му данни да бъдат използвани от Организаторът на Кампанията само и единствено за целите на тази игра. 5.5. Организаторът съхранява предоставените му във връзка с провеждане на Кампанията лични данни на участниците за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на Кампанията и обявяване на печелившите участници. След изтичането на посочения срок Организаторът изтрива или анонимизира личните данни на участниците без ненужно забавяне. 6. Участници в Кампанията 6.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Кампанията (наричани "Официални Правила"). С факта, че написва в коментар отговор на поставените въпроси и по този начин заявява участието си в Кампанията, всеки Участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на Кампанията. 6.2. Организаторът на Кампанията е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство на ЕС. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Кампанията. 6.3. Служители на и свързани лица с „КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Кампанията. 7. Територия Кампанията се провежда на територията на Република България. 8. Отсъствие на парични алтернативи Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди. 9. Прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това във Фейсбук страницата на „КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД https://www.facebook.com/bg.knauf и в сайта на www.knauf.bg в случай, че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 10. Съдебни спорове Всеки спор между Организатора на Кампанията и участниците се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните съдилища в Р.България, съгласно българското законодателство. 11. Отговорност 11.1. Участието на всеки Участник в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено. 11.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др. 11.3. Организаторът не отговаря: (i) в случай че Награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и (ii) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора. 11.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в Кампанията, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила. 11.5. Всички коментари под публикациите с въпроси след определения краен срок на Кампанията, както и коментари, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Кампанията, се считат за невалидни и Организаторът не носи каквато и да било отговорност спрямо участник с некоректен коментар. 11.6. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите Участници и действителното раздаване на Наградите. 11.7. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет адрес www.knauf.bg. 11.8. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.knauf.bg Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет. 12. Официални правила Официалните правила ще бъдат достъпни на страницата на играта www.knauf.bg за периода на Кампанията. С коментар и участието си в Кампанията, Участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Кампанията