• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Sustainability

  Сертифицирано производство с устойчиво ползване на природните ресурси

  Какво е устойчиво развитие и защо да се стремим към такова? „Устойчивост - това е задоволяването на настоящите потребности, без да се намаляват възможностите на бъдещите поколения да посрещат своите нужди“ (Брундтланд, 1987 г.) С други думи: ако искаме да запазим Земята като дом за децата ни, ние трябва да я пазим от замърсяване и да щадим ресурсите. Тревожното е, че ние консумираме значително повече: изследователската организация Global Footprint Network (Глобална мрежа за отпечатъка от човешката дейност) отбелязва Световния ден на изчерпването – деня, в който човечеството е изчерпало ресурсите, които Земята може да възстанови за 1 година. През 2006 година датата е била през октомври. Всяка година датата се измества напред, тази година (2019) е 29ти юли. Строителството е отговорно за:

  • 35% от емисиите на парникови газове в атмосферата

  • 50% от консумираните природни ресурси

  • около 40% (по маса) от общото количество отпадъци

  • 40% от енергията е потребявана по време на жизнения цикъл на сградите

  Строителството е важен икономически и социален сектор, и затова екипи специалисти работят по подобряване на екологичния му отпечатък. Мерките са комплексни и включват различни аспекти от проектирането, строителството и експлоатацията на сградите: ресурсна ефективност, енергийна ефективност, гъвкавост по време на експлоатация, проектиране с оглед рециклиране и други. Системи за „зелена“ сертификация За улеснение на проектантите и комуникацията с обществеността принципите на проектиране са обхванати в системи за „зелена“ сертификация – LEED, BREEAM, DGNB и други. Инвеститорите и строителите с ангажимент към околната среда са възприели „зелената“ сертификация на своите сгради като част от фирмената си култура и я изискват за всеки нов проект. Екологичната продуктова декларация Системите за „зелена“ сертификация оценяват строителните материали, вложени в сградата въз основа на Екологичната продуктова декларация (Environmental Product Declaration). Това е декларация, която обхваща данните за всички ресурси, вложени в производството на строителния продукт – материали, енергия, вода, транспорт; въздействията им върху въздуха, водата, почвата; по време на целия жизнен цикъл; възможности за рециклиране. Екологичната продуктова декларация е документ, съдържащ обективни данни - изготвя се по стандартизирана методика и се верифицира от независима страна, в нашия случай немския институт Bauen und Umwelt (Строителство и околна среда). Публикувана е на сайта на института, откъдето е достъпна за проектанти и заинтересовани лица: https://ibu-epd.com. Като глобално ангажирано предприятие Кнауф е отговорна за човека, природата и обществото. Суровините за производство на материалите на Кнауф са безвредни и не представляват опасност за околната среда.

  Плоскостите Кнауф се произвеждат от натурален или Реа гипс, рециклирани хартиени отпадъци и вода. Разработването на гипсовите находища за разлика от други суровини изисква малко площ, а намесата в природата е ограничена във времето и пространството. Още при подготовката за разработване на находището, се изготвя съвместно с природозащитни дружества концепция за по – късното му рекултивиране и ренатуриране. РЕА – гипсът се образува при бързия метод на десулфурация на димния газ в електроцентралите на въглища. Както природния гипс, така и РЕА – гипсът е напълно безопасен от здравословна и екологична гледна точка строителен продукт с висока степен на чистота. Плоскостите на Кнауф са сертифицирани за биологична безопасност от Института по строителна биология в Розенхайм, Германия през май 2012 г.

  Като предппиятие, което разработва находища, ние по традиция имаме особено отношение към околната среда и съкровищата на природата. При експлоатирането на гипсовите находища, използваните площи не се замърсяват и след изчерпването им ние ги предоставяме на горското и селско стопанство или оставяме природата да ги “ренатурира”. В тези зони се заселват отново растителни и животински видове, станали другаде рядкост.

  При подземно или надземно разработване на гипсови находища ние работим постоянно върху разпределяне на средствата, така че да получим природосъобразна и икономически ефективна продукция. Обикновено малките разтояния между мястото на находището и по – нататъшната преработка преодоляваме чрез пестяща енергия подавателна инсталация. Винаги, когато ни е възможно използваме железопътен и воден транспорт.