• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Knauf_Prilojenie

  Политика на Кнауф България ЕООД

  Политика на Кнауф България ЕООД

  Политиката на Кнауф България ЕООД следва визията и мисията на КНАУФ Групата, фокусира се върху клиентите, качеството, околната среда и здравето и безопасност при работа, като се базира на четирите основни ценности на компанията – Човечност, Партньорство, Ангажираност и Предприемчивост.Висшето ръководство на Кнауф България ЕООД определя своята ПОЛИТИКА по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа в съответствие с целите и контекста на организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни (Клиенти, Собственици, Персонал, Доставчици и партньори, Общество), приложимите стандарти и работи за непрекъснатото повишаване на качеството на предоставяните продукти и услуги, опазването на околната среда, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и участието на работниците и на представителите на работниците в планирането, внедряването, оценяването на резултатността и действията за подобряване на системата за управление на ЗБР.Кнауф твърдо вярва, че само една компания, основана на ценности, е гаранция за устойчиво развитие и намиране решения на предизвикателствата на бъдещето. Това са принципите, на които се основава компанията и според които служителите продължават да действат и днес: Menschlichkeit (Човечност)ПартньорствоАнгажираностПредприемачество.

  Ценности на Кнауф

  • ЧОВЕЧНОСТ Ние гледаме на себе си, нашите клиенти и всички останали, участващи в нашите действия, като на част от едно голямо семейство. Ние се застъпваме за справедливост, почтеност и уважение, когато взаимодействаме един с друг. 

  • ПАРТНЬОРСТВОНие се доверяваме един на друг и можем да разчитаме един на друг. Като екип се подкрепяме, когато е възможно. Ние сме надеждни и лоялни. 

  • АНГАЖИРАНОСТНие сме изцяло отдадени на предоставянето на решения и продукти с най-високо качество.

  • ПРЕДПРИЕМЧИВОСТНие действаме прагматично, ориентирано към резултатите и използваме възможностите си. С пионерски дух, иновации и готовност да приемем промените, ние създаваме непрекъснат растеж.

  За нас спазването на законите и правилата се разбира от само себе си. За да подчертаем важността на този принцип, създадохме Етичен кодекс на Кнауф:1. Етично и законно управление – нашето поведение е законно и честно.2. Лоялна конкуренция – никакви нарушения на антитръстовото законодателство.3. Без корупция и подкупи – печелим нови клиенти и договори честно, благодарение на качеството и цените на своите новаторски продукти.4. Справедливи и безопасни условия на труд – не търпим никакви форми на дискриминация, пазим здравето и безопасността на служителите си.Ангажирани сме с опазването на околната среда.За ефективното прилагане на ПОЛИТИКАТА, ръководството поема ангажимент за оповестяване, провеждане и поддържане на активна, целенасочена и документирана политика за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.Като Управител на Кнауф България ЕООДДЕКЛАРИРАМ:            Личното си участие и ангажираност за изпълнение на обявената политика на компанията по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, гарантираща правата и очакванията на заинтересованите страни за постоянно подобряване на ефикасността и ефективността на ИСУ, на качеството на продуктите и услугите, на околната среда и здравето и безопасността при работа, и участието на работниците и техните представители в управлението на ЗБР.    Тодор Деловски  Управител на Кнауф България ЕООД