• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • ID_1428552_healthandsecurity

  Υγεία & Ασφάλεια

  στο χώρο της εργασίας μας

  knauf_edit

  Όμιλος Knauf

  Στην Knauf μια από τις βασικές αρχές είναι ότι οι άνθρωποι μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Αυτό σημαίνει η ασφάλεια και η προστασία σας είναι προτεραιότητα για εμάς. Εντούτοις, η νομοθεσία και οι οδηγίες εργασίας δεν είναι αρκετές από μόνες τους. Χρειαζόμαστε – ο καθένας από εμάς – να είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην ευημερία μας.

  Το Πρότυπο Ασφάλειας Knauf είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση των επιδόσεών μας στην ασφάλεια και τη μείωση των ατυχημάτων σε ολόκληρη την εταιρεία. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Προτύπου Ασφάλειας στην εγκατάστασή σας είστε εσείς, όσο και η διοίκησή σας.

  Σας εργαζόμενος στην Knauf, θέλουμε να εργάζεστε σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια ελέγχονται με τον κατάλληλο τρόπο. Βιώστε λοιπόν το Πρότυπο. Γίνετε το υπόδειγμα για τους συναδέλφους σας και υποστηρίξτε τόσο αυτούς όσο και τη διοίκησή σας στην υλοποίηση και την αφοσίωση του Προτύπου Ασφαλείας της Knauf.

  Μαζί θα κάνουμε την Knauf ένα ασφαλή χώρο εργασίας.

  health_and_security_1

  Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

  Η εταιρεία KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. δεσμεύεται για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων της, καθώς και κάθε ατόμου που επηρεάζεται από τις δραστηριότητές της. Δεσμεύεται :

  • να τηρεί απαρέγκλιτα την Ελληνική νομοθεσία και πρότυπα καθώς και τις απαιτήσεις του ομίλου Knauf σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία

  • να συμμορφώνεται με την πολιτική του Ομίλου Knauf για την Υγεία και Ασφάλεια

  • να ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της, βελτιώνοντας συνεχώς το εργασιακό της περιβάλλον

  • να παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας με σκοπό την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες

  • να εξαλείψει τους κινδύνους και να μειώσει τη διακινδύνευση στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία

  • να προάγει και να υποστηρίζει τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους

  • να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

  Στόχος της είναι η πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, η παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ασφαλείς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων της στη βέλτιστη δυνατή διαχείρισή τους. Θα συνεχίσει να παρέχει στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της την απαραίτητη κατάρτιση, εκπαίδευση και καθοδήγηση για την ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών καθώς και τον αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό, εκεί όπου οι κίνδυνοι δεν μπορούν ρεαλιστικά να εξαλειφθούν.

  Συνεχίζοντας την προσπάθεια που τόσα χρόνια γίνεται στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας Knauf. Στο Σύστημα Ασφάλειας Knauf συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία καταγράφει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια της εργασίας, αξιολογεί την εργασιακή της πρακτική με γνώμονα την ασφάλεια και βελτιώνει τα σημεία που πρέπει να αναθεωρεί κάθε χρόνο, στοχεύοντας πάντα σε μηδενικά ατυχήματα και στην εξάλειψη των ανασφαλών συνθηκών.

  Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας είναι πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα ασφάλειας και υπεύθυνος για την εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Knauf, στην περιοχή εργασίας του.

  Η εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλου του προσωπικού, ανεξαιρέτως, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Καμία ανοχή στη σωματική τιμωρία, τη διανοητική ή σωματική κακοποίηση του προσωπικού, καμία σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση δεν είναι και δεν γίνεται αποδεκτή. Η εταιρεία προωθεί την ισότητα ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

  Στα πλαίσια αυτά δεσμεύεται να καταπολεμά οποιαδήποτε μορφή βίας ή εργασιακή παρενόχληση – μηδενική ανοχή στη βία – και να προστατεύει τους εργαζόμενους, από οποιαδήποτε σχετική συμπεριφορά εντός της εταιρείας. Επιπλέον, να στηρίζει τους εργαζόμενους που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, προστατεύοντας την απασχόλησή τους στην εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο ή προσαρμογή.

  Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανησυχίες ή να θίγουν ζητήματα άμεσα, στην HR Leader της εταιρείας, η οποία ορίζεται ως το «άτομο αναφοράς» για τέτοια περιστατικά. Ακολουθείται συγκεκριμένη κι από όλους κατανοητή διαδικασία για την ενδοεπιχειρησιακή αντιμετώπιση των συμπεριφορών παρενόχλησης.

  Η Γενική Διεύθυνση δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά και έχει την τελική ευθύνη για την επιτυχημένη εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι το βασικό περιουσιακό της στοιχείο και η ασφάλεια και η ευημερία τους ο βασικός της στόχος.

  Η KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε ζητά από τα εμπλεκόμενα μέρη και κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

  Διασφάλιση Ασφάλειας από την KNAUF

  safety-first-logo
  • Το σύστημα Υγείας και Ασφάλειας της Knauf στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

   • Πρώτον η διασφάλιση ότι όλος ο εξοπλισμός εντός των εγκαταστάσεών μας τηρούν τα πιο σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας του εξοπλισμού:

   • 2006/42/EC ► Οδηγία Μηχανών

   • 2014/35/EC ► Οδηγία χαμηλής τάσης

   • EN ISO 12100:2012, ΕΛΟΤ EN 60204.01/A1, EN ISO 14120, ΕΛΟΤ

   • EN ISO 13857 ► Εξειδικευμένες οδηγίες εκτίμησης κινδύνου και προστατευτικών διατάξεων

  Όλες οι νέες προσθήκες στις γραμμές παραγωγής μας τηρούν υποχρεωτικά τα παραπάνω πρότυπα συμπεριλαμβανομένης της νέας υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής γυψοσανίδας στην Αμφιλοχία. Επιπρόσθετα έχουν γίνει ξεχωριστές εκτιμήσεις κινδύνου σε όλη την κλίμακα του εξοπλισμού και έχουν παρθεί διορθωτικά μέτρα με στόχο τη σήμανση κατά CE σε ποσοστό 100% σε όλα τα εργοστάσιά μας. Αυτές οι ενέργειες διασφαλίζουν τον εργαζόμενο και τον επισκέπτη από τυχαία επαφή και τραυματισμό σε κινούμενο μέρος μηχανής.

  Δεν μένουμε όμως εκεί. Χτίζοντας ένα σύγχρονο και κατανοητό από όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες-επισκέπτες σύστημα ασφαλείας θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η κουλτούρα όλων των ανθρώπων που κινούνται μέσα στους χώρους μας βασίζεται πάνω απ’ όλα στην Ασφάλεια. Και αυτό το καταφέρνουμε ενσωματώνοντας τις παρακάτω διαδικασίες και ενέργειες:

  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις από τους υπευθύνους ασφαλείας της Knauf αλλά και από εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες.

  • Συνεχείς «συζητήσεις ασφαλείας» με το προσωπικό {Tool Box Talks}.

  • Έκδοση Αδειών Εργασίας για όλες τις εργασίες που γίνονται εντός της εγκατάστασης. Τίποτα δεν ξεκινάει χωρίς να έχει δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο.

  • Δημιουργία εκτιμήσεων κινδύνου για όλες τις εργασίες ρουτίνας και εκτός ρουτίνας των εγκαταστάσεών μας. Ξέρει ο κάθε εργαζόμενος πως θα κάνει μία εργασία με Ασφάλεια. Προετοιμάζει ο ίδιος μαζί με την ομάδα την εκτίμηση κινδύνου. {Task Related RA & Last minute RA}.

  • Σχολαστική διερεύνηση όλων των ατυχημάτων και παρ. ολίγον ατυχημάτων. {Root Cause Analysis}.

  • Εισαγωγή δομημένης διαδικασίας κλειδώματος των μηχανημάτων πριν από κάθε εργασία συντήρησης σε αυτά. {LOTOTO}

  • Αρχίζουμε και τελειώνουμε όλες τις συναντήσεις με θέματα ασφαλείας.

  Γιατί όπως λέμε και στις εκπαιδεύσεις, όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν από την έμπειρη και καταρτισμένη μας ομάδα εκτός από έναν σοβαρό τραυματισμό.