• Tuotteet & Järjestelmät
 • Knauf osastot
 • Ladattavat dokumentit
 • Ilmakuva tehdas 09_2021 (2)

  Toimintapolitiikka

  TOIMINTAPOLITIIKKA

  TOIMINTAPOLITIIKKA Knauf Oy 2024

  Toimintamme johtamisessa otetaan huomioon ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardit sekä Knauf-konsernin toimintaperiaatteet sekä Knauf-turvallisuusstandardit. Sitoudumme kaikissa toiminnoissamme noudattamaan lainsäädäntöä ja määräyksiä. Toimintapolitiikan toteutumisen edellytyksenä on avoin tiedottaminen ja vuorovaikutus henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kesken. Painotamme pitkäjänteistä yhteistyötä solmiessamme liikesuhteita asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Knauf Oy on sitoutunut varmistamaan henkilökuntamme ja yhteistyökumppaneidemme turvalliset sekä terveelliset työskentelyolosuhteet toimitiloissamme ja tapahtumissamme.

  Knauf Oy painottaa toiminnan kehittämisessä henkilöstön hyvinvointia, turvallisuutta ja ympäristövaikutuksien vähentämistä ja tuotelaatua muuttuvien asiakasvaatimusten mukaan vastuullisesti ja omistautuneesti. Knauf Oy:n toiminnan perustana on korkean asiakastyytyväisyyden saavuttaminen. Tuotteemme ja palvelumme ovat asiakkaalle kokonaiskustannuksiltaan edullisia. Niissä korostuvat toimitusvarmuus, laadukkuus ja luotettavuus. Asiakaskokemuksen toteutumista seurataan vuosittaisella tutkimuksella. Tärkein tekijä tavoitteeseemme pääsemiseksi on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstöpolitiikan perustana toimivat Knauf-konsernin yhteiset arvot, joita ovat Yrittäjähenkisyys, Sitoutuminen, Kumppanuus ja Menschlichkeit.

  Kehitämme aktiivisesti henkilöstömme osaamista. Toimintatapoja jatkuva kehittäminen tarjoaa mahdollisuudet uuden oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Motivoimme henkilöstöä omasta terveydestä huolehtimiseen. Panostamme työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen. Työyhteisön toimivuudella ylläpidämme henkilöstön korkeaa työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Työhön liittyvistä olosuhteista ja motivaatiotekijöitä kartoitetaan säännöllisesti henkilöstökyselyillä.

  Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan työympäristöä ja työskentelyolosuhteita, jotta työhön liittyviä tapaturmia, terveyden heikentymistä ja työperäistä uupumista voidaan ehkäistä. Osana Knauf-konsernia saamme vahvan tuen TTT-asioiden hoitamiseen. Tavoitteenamme on turvallinen työskentely-ympäristö, joka varmistetaan huolehtimalla laitteista, turvajärjestelyistä, ohjeista ja työnopastuksesta.

  Riskienhallinta on osa johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa kehitetään lähemmäs henkilöiden käyttäytymistä sekä havainnoimaan tapahtumien yhteisvaikutuksia, jotta tapaturmia voidaan ehkäistä. Vaaratilanteiden ja erilaisten riskien tunnistamiseen käytämme GOLD DUST -työkalua, jossa on vuosittainen tavoite havaintojen tekemiseen osastojen toimintasuunnitelmissa. Läheltä-piti-tapahtumista ja tapaturmista tehdään yhteenvetona One Pager -selvitys. Vuonna 2024 jatkamme koulutusta Knauf-turvallisuusstandardeista.

  Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun, ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn ja ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Tuotteidemme valmistuksessa ja toimituksissa huomioimme oman vaikutuksemme ympäristöön. Raaka-aineiden ja materiaalien valintaan vaikuttavat niiden kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys. Resurssien kestävä käyttö ohjaa valintojamme. Siirtymällä vähemmän energiaa kuluttaviin ratkaisuihin säästämme ympäristöämme ja alennamme kokonaiskustannuksiamme. Lisäksi tavoitteenamme on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

  Vuonna 2024 toteutuvat investoinnit uuteen kuivuriin ja lattiamassatehtaaseen. Investointiprojekteissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen. Kierrätyskipsin käyttöä tehostetaan prosessiparannuksilla. Tuotteiden vastuullisuuden arvioinnissa ovat käytössä EPD-laskelmat. Knauf-konsernin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti vähennämme energiankulutusta, vedenkäyttöä ja jätemääriä sekä edistämme kiertotaloutta.

  Toimintapolitiikkamme päämääriä ovat: 1. Nolla tapaturmaa; työterveyden ja –turvallisuuden sekä prosessiturvallisuuden edistäminen 2. Asiakastyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen 3. Korkea tuotteiden ja toiminnan laatu sekä toiminnan jatkuva parantaminen 4. Toiminnan kannattavuus 5. Henkilöstön jatkuva kehittäminen ja työhyvinvoinnin varmistaminen 6. Ympäristökuormituksen vähentäminen ja ympäristövastuullisuuden parantaminen

  Vastuut ja politiikan katselmointi Jokainen Knauf Oy:n henkilökunnan jäsen on velvollinen noudattamaan tätä Toimintapolitiikkaa. Toimitusjohtaja on vastuussa kokonaisuudessaan tämän politiikan toteutuksesta ja onnistumisesta. Tämä politiikka katselmoidaan vuosittain.

  16.1.2024

  Pekka Torikka Toimitusjohtaja