• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • architectural-design-architecture-buildings-830891__1_

  Disclaimer

  Deze disclaimer is van toepassing bij gebruik van Knauf-tools

  Het gebruik van Knauf-tools is voor eigen rekening en risico van gebruiker. Met het gebruik van Knauf-tools kan gebruiker bijvoorbeeld wandtypen bepalen, akoestische of energetische waarden mede-bepalen of berekeningen van hoeveelheden maken. Knauf-tools zijn daarbij slechts hulpmiddelen. De juiste plaatsing van de wanden in een model, de juistheid van aansluitingen, hoogtes, lengtes, diktes, de juiste berekening van hoeveelheden, van akoestische of energetische waarden en dergelijke meer blijven de volledige (ontwerp)verantwoordelijkheid van gebruiker.

  Aansprakelijkheid

  Knauf draagt en aanvaardt geen enkele ontwerpverantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid voor berekeningen, ook niet waar medewerkers van Knauf gebruiker assisteren of adviseren bij het gebruik van Knauf-tools. Ondanks de zorg die Knauf aan het samenstellen van Knauf-tools besteedt, kunnen deze toch onjuistheden blijken te bevatten. Knauf is nimmer aansprakelijk voor welke directe dan wel indirecte (gevolg-) schade dan ook ontstaan als gevolg van of in samenhang met het gebruik van Knauf-tools of de interpretatie van de resultaten door gebruiker of derden. Gebruiker vrijwaart Knauf voor alle aanspraken van derden jegens Knauf die voortkomen of samenhangen met het gebruik van Knauf-tools. Knauf kan te allen tijde jegens gebruiker een beroep doen op verder beperkende voorwaarden van aanbieders van toepassingen of van software waarin Knauf-tools worden geïntegreerd.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot databankrechten en auteursrechten, zijn eigendom van Knauf. Knauf verleent aan gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Knauf-tools. Het commercieel verder exploiteren, kopiëren of integreren in een ander system van Knauf-tools door gebruiker is niet toegestaan.