• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • Algemene Verkoopsvoorwaarden

  Leveringsvoorwaarden Knauf

  1. Toepasselijkheid

  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten betreffende de levering van zaken door Knauf B.V. of door de aan haar gelieerde vennootschappen. (waar in deze voorwaarden de aanduiding ‘wij’ of ‘ons’ wordt gebezigd wordt daarmee bedoeld Knauf B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen).

  1.2 Op de levering van diensten en adviezen, ook als die verband houden met de levering van zaken, zijn aanvullend de Algemene bepalingen Knauf Adviezen van toepassing, waarbij de Algemene bepalingen Knauf Adviezen, indien en waar deze afwijken van deze voorwaarden, voorrang hebben op de betreffende bepalingen van deze voorwaarden.

  1.3 Toepasselijkheid van door de wederpartij of klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

  2. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

  2.1 Tenzij anders vermeld zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging onzerzijds binnen 8 werkdagen na opdrachtverlening, dan wel op het moment dat wij een begin met de uitvoering van de overeenkomst maken.

  2.2 Als op een overeenkomst zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de ons meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.

  2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen ons en wederpartij zijn overeengekomen.

  3. Prijzen

  3.1 De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Indien ‘franco huis’ is aangeboden, is dat onder de voorwaarde dat levering in volle wagenladingen geschiedt. Bij deelleveringen zijn wij gerechtigd een toeslag op de prijs in rekening te brengen en is onze wederpartij gehouden die te betalen aan ons.

  3.2 Wij behouden ons het recht voor om, in geval van ingrijpende wijzigingen in het door ons aangeboden assortiment van producten, de overeengekomen (extra) condities te herzien alsmede om een product niet (meer) te leveren. Een zodanige herziening geeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding, noch vormt dit een genoegzame reden voor een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij.

  3.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om geoffreerde of overeengekomen prijzen te verhogen indien één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst. Deze prijswijzigingsbevoegdheid hebben wij ook indien vaste prijzen zijn overeengekomen zoals in raam- of duurovereenkomsten.

  3.4 Kosten van (duurzame) verpakkingsmaterialen alsmede de kosten van de verwijdering van verpakkingsmaterialen mogen door ons desgewenst separaat aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

  4. Levertijd en leveringen

  4.1 De door ons in de offerte of overeenkomst genoemde levertijd is louter indicatief en draagt nimmer het karakter van een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW..

  4.2 Overschrijding van de door ons in de offerte of overeenkomst vermelde levertijd of daarop gestoelde ontbinding zal onze wederpartij geen recht op schadevergoeding geven, tenzij die overschrijding te wijten is aan grove schuld of opzet aan onze zijde.

  5. Betaling

  5.1 Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum of levering, al naar gelang het eerste voorvalt.

  5.2 Het enkel verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, dan wel van de anderszins bepaalde termijn, brengt de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim.

  5.3 Betaling in geld door de wederpartij aan ons zal eerst worden toegerekend aan de oudste vordering tot betaling, ongeacht de aanwijzing van de wederpartij tot voldoening welker verbintenis de betaling strekt.

  5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt onze wederpartij rente aan ons verschuldigd op de voet van 1% per maand.

  5.5 Niet of niet tijdige voldoening door de wederpartij aan zijn opeisbare betalingsverplichtingen, maakt ons gerechtigd tot vergoeding van incassokosten. Als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de betrekkelijke rekening van de raadsman of adviseur. In ieder geval is ter zake de buitengerechtelijke incassokosten de wederpartij een bedrag verschuldigd van 15% van de opeisbare hoofdsom met een minimum van € 340,--.

  5.6 Plaats van betaling wordt in alle geval geacht te zijn Utrecht, ongeacht of wij een betalingsadres elders aanwijzen.

  5.7 De bevoegdheid van wederpartij tot verrekening en/of opschorting is in alle gevallen uitgesloten.

  5.8 Verzuim van de wederpartij met betrekking tot een betalingsverbintenis doet alle overige (betalings)verbintenissen van haar jegens ons terstond opeisbaar worden. Datzelfde geldt indien de wederpartij het vrije beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest.

  5.9 ledere tekortkoming van onze wederpartij in de nakoming van een verbintenis – toerekenbaar of niet – geeft ons het recht de overeenkomst te ontbinden.

  5.10 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om van wederpartij zekerheidstelling te vragen voor haar betalingsverplichtingen. Zolang een dergelijke zekerheid niet is verstrekt, zijn wij gerechtigd onze leveringen op te schorten.

  6. Levering

  6.1 Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deellevering afzonderlijk te factureren.

  6.2 Indien levering franco adres wederpartij is overeengekomen, zijn wij tot niet meer gehouden dan terbeschikkingstelling van de te leveren zaak of zaken op de plaats die zo nabij mogelijk het zaakadres van onze wederpartij is gelegen en die over verharde weg is te bereiken door het gebezigde vervoermiddel op het door ons opgegeven moment, welk moment geldt als het tijdstip van levering. Alsdan dient de wederpartij zorg te dragen voor lossing van het door ons gebezigde vervoermiddel en dat voor eigen rekening en risico. Voor lossing staat de wederpartij dertig minuten ter beschikking. Overschrijding daarvan leidt tot verschuldigdheid van een vergoeding voor wachttijd.

  6.3 Indien wederpartij niet meewerkt aan de (af)levering zijn wij gerechtigd om de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

  6.4 Op het tijdstip van levering gaat het risico met betrekking tot de zaken over op wederpartij.

  7. Verpakking

  7.1 Tenzij anders overeengekomen, leveren wij de te leveren zaken af zonder verpakking. Wederpartij dient na levering zelf zorg te dragen voor een veilige opslag van de zaken.

  7.2 Indien wij ons verbonden hebben tot levering van verpakte zaken, zullen wij slechts gehouden zijn zorg te dragen voor verpakking geschikt voor landtransport zonder op- of overslag.

  7.3 Indien wij gebruik maken van verpakkingsmiddelen die geschikt zijn voor hergebruik, zoals - maar niet beperkt tot - pallets en silo’s/ containers, is onze wederpartij gehouden deze na gebruik franco en in goede staat aan ons te retourneren. Niet herbruikbare verpakkingsmaterialen dienen door de wederpartij zelf te worden afgevoerd en zijn na aflevering voor rekening en risico van de wederpartij.

  7.4 Ingeval levering van zaken plaatsvindt op pallets, is op die pallets onze Palletregeling van toepassing. Een informatieblad met daarop de details van deze Palletregeling wordt ter gelegenheid van de eerste levering op pallets die wij aan een nieuwe wederpartij/afnemer doen aan die nieuwe wederpartij/afnemer overlegd. Overigens wordt het betreffende informatieblad jaarlijks met onze nieuwe prijslijsten aan al onze afnemers toegestuurd.

  7.5 Het totale door onze wederpartij conform lid 3 geretourneerde aantal pallets mag nooit groter zijn dan het door ons in eerdere instantie aan die wederpartij geleverde aantal. Retournering van de pallets kan bovendien uitsluitend plaatsvinden binnen twee jaar na levering, slechts na voorafgaand overleg met ons en uitsluitend in goede staat.

  7.6 Ingeval levering van onze producten plaatsvindt in silo’s/containers, zijn hierop separate voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden ter gelegenheid van de eerste levering van (een) silo(’s)/ container(s) die wij aan een nieuwe wederpartij doen aan die nieuwe wederpartij overlegd. De betreffende voorwaarden worden jaarlijks met onze nieuwe prijslijsten aan al onze afnemers toegestuurd.

  8. Garantie en reclames

  8.1 De wederpartij is gehouden de geleverde zaken terstond na levering te inspecteren.

  8.2 Enige tekortkoming in hoeveelheid, maat en gewicht dient zij op de vrachtbrief aan te (doen) tekenen op straffe van verval van iedere aanspraak. Geringe afwijkingen in kleur, maat of gewicht zullen nimmer gelden als gebrek. Eventueel door ons getoonde modellen, monsters, voorbeelden of proefvlakken c.q. proefopstellingen (mock-ups) zijn indicatief en niet bindend, zodat afwijking daarvan in de reële situatie mogelijk is. Een dergelijke afwijking zal niet als een gebrekkige of ondeugdelijke levering gelden.

  8.3 Uiterlijk waarneembare gebreken in de geleverde zaken dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gereclameerd, op straffe van verval van elke aanspraak.

  8.4 Niet uiterlijk waarneembare gebreken in de geleverde zaken dienen door de wederpartij onverwijld schriftelijk te worden gereclameerd vanaf het moment dat die gebreken aan de wederpartij bleken dan wel haar redelijkerwijs hadden kunnen blijken, al naar gelang het eerst voorvalt.

  8.5 Verwerking van door ons geleverde zaken dient plaats te vinden conform de voor die zaken geldende instructies, op straffe van verval van iedere aanspraak. Na verwerking van een zaak draagt wederpartij de volledige bewijslast voor de aanwezigheid van een gebrek in de door ons geleverde zaak of zaken.

  8.6 Specifieke eigenschappen van zaken, zoals eigenschappen die zijn opgenomen in certificaten, gelden enkel voor de geleverde zaak als zodanig en uitsluitend bij gebruik of verwerking onder de in die certificaten genoemde condities en voorwaarden.

  8.7 Indien een specifieke garantie van toepassing is op een zaak of een systeem dat is samengesteld uit meerdere zaken, zoals de KnaufZeker Prestatiegarantie, dan kan wederpartij op grond van de onderhavige voorwaarden nimmer meer aanspraken doen gelden dan haar toekomen onder de betreffende garantie.

  8.8 In alle gevallen vervalt iedere aanspraak van de wederpartij jegens Knauf 6 maanden na de dag van aflevering.

  8.9 Indien de wederpartij de onderliggende overeenkomst buitengerechtelijk ontbindt, komt haar geen retentierecht toe op de geleverde zaak of zaken.

  8.10 In geval van gerechtvaardigde reclame, zijn wij tot niet meer of anders gehouden dan tot vervanging van de zaak door een deugdelijke, dan wel tot restitutie van de koopprijs, zulks te onzer keuze.

  9. Aansprakelijkheid

  9.1 Behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van een leidinggevende functionaris van Knauf, zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade – hoe ook genaamd - die door of in samenhang met het gebruik van door ons geleverde zaken en/of door ons verstrekte adviezen is ontstaan.

  9.2 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de bewuste levering, dan wel – voor zover het een door ons verzekerd risico betreft – tot het bedrag waarvoor de afgesloten verzekering dekking biedt en uitkering plaatsvindt verminderd met ons eigen risico onder de verzekering.

  9.3 Knauf is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een onjuist gebruik van de door ons geleverde zaak of zaken, schade door afkeuring van grondstoffen als gevolg van het na sluiting van de overeenkomst wijzigen van wettelijke eisen of schade als gevolg van verstrekte adviezen omtrent de aard, het gebruik of de samenstelling van geleverde zaken.

  9.4 Behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen en daaruit voortvloeiende schade van ons of van diegenen, die al dan niet in dienstverband, voor ons werkzaam zijn, dan wel bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

  9.5 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden uit hoofde van onrechtmatige gedragingen van ondergeschikten, niet ondergeschikte hulppersonen of (andere) derden die op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij betrokken zijn.

  10. Overmacht

  10.1 In geval van overmacht aan onze zijde, waarvan sprake is zodra zich een omstandigheid voordoet die nakoming van onze leveringsverbintenis tijdelijk of blijvend verhindert en die niet zijn oorzaak vindt in grove schuld of opzet aan onze zijde, zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schorten, nochtans zonder dat de wederpartij de onderliggende overeenkomst kan ontbinden of gerechtigd wordt tot schadevergoeding. Als overmacht wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) aangemerkt: een gebrek aan grondstoffen of hulpstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking (al dan niet georganiseerd), quarantaine, epidemieën of pandemieën, natuurrampen, staat van beleg of oorlog, verkeerstremmingen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming van verplichtingen door onze leveranciers van grond- of hulpstoffen.

  10.2 Partijen zijn gerechtigd de onderliggende overeenkomst te ontbinden zodra onze betreffende verbintenis blijvend onmogelijk is, dan wel die verbintenis gedurende drie maanden door overmacht in de zin van dit artikel is verhinderd. De wederpartij is in geval van zodanige ontbinding niet gerechtigd tot enige (schade)vergoeding.

  11. Eigendomsvoorbehoud

  11.1 Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde of te leveren zaak of zaken voor, totdat integraal aan ons zullen zijn voldaan; a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/ of verrichte of te verrichten werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot de koopprijs; b) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van enigerlei overeenkomst met ons, waaronder die tot schadevergoeding.

  11.2 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt is dit een zaak die wij voor ons zelf doen vormen en houdt de wederpartij deze voor ons als eigenaar tot dat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.

  11.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan ons in eigendom toebehoort, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening en zolang wij de wederpartij niet hebben gemeld dat elke beschikkingsbevoegdheid is geëindigd.

  11.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestatie(s) als in lid 1 bedoeld, zijn wij gerechtigd de zaak of zaken die aan ons toebehoren voor rekening van de wederpartij op te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent ons daartoe reeds voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor haar in gebruik zijnde ruimte(n) of terrein (en) te (doen) betreden.

  11.5 Indien en zolang Knauf nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken, zal de wederpartij Knauf onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins daarop door derden aanspraak wordt gemaakt.

  11.6 Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de zijde van de wederpartij, zal deze de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de rechten van Knauf.

  11.7 Bij door- of wederverkoop door de wederpartij van door ons geleverde zaken, zal de wederpartij op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht vestigen op deze zaken.

  12. Wederverkoop

  12.1 Indien wederpartij de van ons gekochte zaken aanbiedt tot wederverkoop, dient zij dit op een zodanige manier te doen dat geen afbreuk wordt gedaan aan het imago van de zaken of aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van onze merken.

  12.2 Indien tussen ons en wederpartij een raamovereenkomst wordt gesloten waarin bepalingen omtrent afgenomen of verkochte hoeveelheden en/of kortingen zijn opgenomen, dan dient wederpartij ons op het eerste verzoek ter beschikking te stellen alle verkoopinformatie voor de onder de overeenkomst vallende zaken. Wij zijn gerechtigd om desbetreffend een accountantscontrole door te laten voeren op kosten van de wederpartij. Wederpartij is gehouden daartoe alle medewerking te verlenen.

  12.3 Indien wederpartij een inkoopcombinatie is, dan wel een partij die namens meerdere zelfstandige ondernemingen afspraken maakt omtrent de gezamenlijke inkoop van zaken, dan staat wederpartij volledig in voor de naleving door de zelfstandige ondernemingen van de verplichtingen die op de (verkoop door) de zelfstandige ondernemingen zien.

  13. Intellectuele eigendomsrechten

  13.1 Alle door ons verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (digitale) bestanden blijven eigendom van Knauf, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij in voorkomend geval schriftelijk anders is overeengekomen. Zij zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet zonder onze toestemming door haar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

  14. Rechtskeuze

  14.1 Tenzij anders overeengekomen beheerst het Nederlandse recht onze rechtsverhouding jegens de wederpartij met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

  14.2 Met uitsluiting van enige andere rechter, is de absoluut bevoegde rechter in de stad Utrecht als enige bevoegd in eerste aanleg van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van enige andere rechter in het kader van conservatoire maatregelen en spoedvoorzieningen en onverminderd het recht van Knauf om de rechter te adiëren die volgens de gewone competentieregels bevoegd zou zijn.

  14.3 Voor de uitleg van gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijk vastgelegde overeenkomsten, worden de Incoterms gehanteerd in de meest recente versie.

  14.4 Ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de afnemer staat het Knauf vrij om de financiële gegevens van haar (potentiële) wederpartij ter inzage door te zenden naar haar kredietverzekeringsmaatschappij. Knauf zal de kredietverzekeringsmaatschappij verplichten deze gegevens vertrouwelijk te behandelen, doch zij aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.