• Producten & Systemen
 • Vaardigheden
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • hero-bg-31

  Algemene verkoopsvoorwaarden

  Vind hier onze algemene verkoopsvoorwaarden voor onze producten en diensten

  Algemene verkoopsvoorwaarden

  Art. 1. Behoudens die bijzondere bepalingen, die uitdrukkelijk opgenomen zijn in de documenten die deel uitmaken van de overeenkomst en die als zodanig geaccepteerd zijn, zijn alle door ons gesloten overeenkomsten onderworpen aan onze eigen algemene en bijzondere voorwaarden. Enkel door het feit dat hij een overeenkomst met onze maatschappij aangaat, aanvaardt de koper onze algemene en bijzondere voorwaarden en erkent hij dat deze voorwaarden voorrang hebben op zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zodanig dat deze buiten het raamwerk van de overeenkomst vallen.

  Art. 2. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn aan de achterzijde van al onze facturen afgedrukt en vermeld op onze website www.knauf.be. Wijzigingen van onze aanbiedingen/offerten houdt niet in, de niet-aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

  Art. 3. Tenzij schriftelijk anders is vastgelegd, zijn onze aanbiedingen gedurende 15 dagen geldig, met ingang van de datum van de aanbieding. Mondelinge afspraken met onze vertegenwoordigers of afgevaardigden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van onze maatschappij zijn bevestigd.

  Art. 4. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op prijzen die op het moment van de aanbieding van kracht waren. Alle prijsverhogingen die zich voordoen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en de levering, met name prijsverhogingen van onze leveranciers, wijzigingen in uurloon, monetaire wijzigingen met een nationaal of internationaal karakter, komen voor rekening van de koper. De te factureren prijs is dus die welke geldt op het ogenblik van de levering. Wij verplichten ons ertoe de koper binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van de prijsverhogingen die wij aan hem moeten doorberekenen. Zo hij dat wenst, kan hij in dat geval binnen een termijn van 48 uur zijn opdracht annuleren. Bij gebreke daarvan wordt hij verondersteld de prijsverhogingen te aanvaarden.

  Art. 5. Tevens behouden wij ons het recht voor onze rekeningen te verhogen met een forfaitair bedrag wanneer, vanwege het specifieke karakter van de opdracht, de leveringswijze van deze opdracht afwijkt van onze criteria die daarvoor of voor het daarvoor in rekening te brengen bedrag gelden. Het bedrag van deze verhoging alsook onze criteria worden schriftelijk aan de koper meegedeeld. Onze prijzen zijn hetzij af fabriek, hetzij franko leveringsadres. Indien prijzen gehanteerd worden voor levering af fabriek, zijn de verpakkingskosten voor rekening van de koper, ongeacht de wijze van het transport. De verzendingskosten hiervan komen voor zijn rekening. In geval de goederen franko leveringsadres worden aangeboden, is onze aanbieding gebaseerd op levering in volle wagons of vrachtwagens van ten minste 25 ton. Weegkosten en kosten van aan-en/of omkoppelen vallen buiten de aanbieding en komen voor rekening van de koper. Bij levering in wagons of vrachtwagens van ten minste 25 ton zijn de meerkosten en bijkomende kosten wegens ondergewicht voor rekening van de koper. Indien de goederen die franko leveringsadres zijn aangeboden, getransporteerd worden door de klant, restitueren wij de transportkosten volgens onze interne regeling.

  Art. 6. De levertijd die wij zijn overeengekomen gaat in 8 dagen na ontvangst van de opdracht op ons kantoor of op de dag na verzending van de opdrachtbevestiging als bedoeld in artikel 3. Voor overschrijding van de levertermijn zijn wij alleen aansprakelijk indien ons grove nalatigheid verweten kan worden. Indien de koper bewijst dat de levertermijn voor hem een essentiële voorwaarde van de overeenkomst uitmaakt, kan hij zich beroepen op artikel 20 van de onderhavige overeenkomst. Uitstel van de levering verschaft de koper niet het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Opdrachten worden uitgevoerd in volgorde van inschrijving en naar gelang van de mogelijkheden die het fabricageproces toelaat.

  Art. 7. De containers die gebruikt worden voor het transport en de levering van producten aan de koper blijven ons eigendom. Zij worden door ons teruggenomen en hiervoor verplicht de koper zich ons ieder moment de vrije toegang te verzekeren tot de plaats waar de containers zich bevinden. De koper is aansprakelijk voor de vervangingskosten van elke container die wij niet kunnen terugnemen. Wanneer de levering plaatsvindt met behulp van speciale palletten (KNAUF-pallet) of met POOL-pallets, worden deze palletten aan de koper doorberekend en zal hem hetzelfde bedrag hiervoor gecrediteerd worden wanneer hij de palletten in goede staat aan ons geretourneerd heeft.

  Art. 8. Ongeacht de wijze waarop prijzen zijn overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats in onze installaties. Zij wordt geacht plaats te vinden bij het verstrijken van de termijn die bepaald is voor de levering en zij houdt tevens de goedkeuring van de goederen in, tenzij de koper bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk bedongen heeft dat hij de goederen zal keuren binnen een termijn van drie dagen vanaf de leveringsdatum. Indien de koper in dit geval de goederen niet keurt, wordt de goedkeuring hiervan geacht als zodanig te zijn verleend na het verstrijken van de termijn van 3 dagen. Vanaf de leveringsdatum draagt elk risico voor de goederen. Elke weigering tot goedkeuring moet per aangetekende brief aan ons worden meegedeeld, onder opgave van de redenen voor de weigering en wel binnen 5 dagen na de afloop van de keuringstermijn , indien de koper van deze mogelijkheid gebruik maakt. In dat geval en voor zover wij het eens zijn met de weigeringsgronden, zullen wij tot vervanging van de geweigerde goederen overgaan, tenzij wij er de voorkeur aan geven de overeenkomst te ontbinden. In een geval als het hiervoor genoemde kunnen wij slechts aansprakelijkheid aanvaarden wanneer ons grove nalatigheid verweten kan worden.

  Art. 9. Indien wij de levering van onze goederen verzekeren, worden zij via een transportbedrijf vervoerd en reizen altijd voor risico van de koper. De koper verklaart dat hij zich in geval van schade aan de goederen of in geval van ontbrekende goederen uitsluitend tot de transportonderneming zal wenden. Wij kunnen geen garantie geven voor de kwaliteit van de verpakking, evenmin voor schades die voortkomt uit het gebruik van standaard handelsverpakkingen.

  Art. 10. Ieder proces dat op grond van een koopvernietigend risico wordt gevoerd, dat wil zeggen: elke verborgen eigenschap van het verkochte produkt, waardoor dit ongeschikt wordt voor het eigenlijke gebruiksdoel of die de gebruikswaarde van het product zodanig vermindert dat de koper het niet zou hebben gekocht of er ook maar iets voor zou hebben betaald, moet worden aangespannen binnen een termijn van een jaar vanaf de leveringsdatum. Wij behouden ons echter immer het recht voor het bewijs te leveren dat wij in een positie verkeerden waarin het voor ons onmogelijk was het gebrek waarvoor wij aangesproken worden, te ontdekken. Vanuit deze verontstelling dekt onze garantie dan ook slechts de vervanging of het herstel van de gebrekkige goederen, onder aftrek van een eventuele coëfficiënt wegens veroudering, en zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding en rentevergoeding.

  Art. 11. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten. Wij zijn echter in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade als gevolg van een gebruik dat niet in overeenstemming is met het eigenlijke gebruiksdoel, dan wel dat afwijkt van onze instructies of die van de fabrikant. De koper is gehouden om voor eigen rekening de noodzakelijke controleprocessen te laten uitvoeren ter verificatie van de gebruikswaarde van de gekochte goederen voor het gebruiksdoel.

  Art. 12. Onze rekeningen dienen binnen 30 dagen vanaf factuurdatum betaald te worden aan Knauf, zonder enige inhouding, behoudens een korting van 1 % bij een betalingsontvangst binnen 10 dagen na factuurdatum. Enkel het feit dat op de vervaldatum niet betaald is, stelt de koper in gebreke. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege 12% rente geven. Daarnaast, en met toepassing van artikel 1229 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, komen partijen overeen dat het bedrag dat voortvloeit uit enig uitstel van de betaling, onverminderd de hierboven vermelde rente wegens uitstel van betaling, wordt vastgesteld op 15 % van het ten principale verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euros, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

  Art. 13. Indien het krediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

  Art. 14. Wij doen van generlei van onze rechten afstand, wanneer wij een afbetalingsregeling treffen met de koper middels de acceptatie van handelspapieren of de aanvaarding van valuta. In dat geval is er noch sprake van schuldvernieuwing noch van derogatie van onze algemene en bijzondere voorwaarden. De kosten van agio’s, disconto’s, omwisselen en alle andere kosten als gevolg van deze betalingsvormen komen voor rekening van de koper. De wissels moeten voor aval getekend zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het incasso van, noch voor het reguliere protest met betrekking tot wissels die minder dan 15 dagen voor de vervaldatum ontvangen worden. Het per post verzenden van een onbetaalde wissel zal leiden tot hetgeen bepaald is in de clausule "retour zonder kosten", bedoeld in artikel 46 van de gecoördineerde wetten met betrekking tot wissels.

  Art. 15. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM : Ongeacht de wijze waarop de verkoop tot stand komt, erkent de koper uitdrukkelijk dat de geleverde goederen ons eigendom blijven tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer de overeenkomst geleid heeft tot de uitgifte van één of meerdere wisselbrieven, zal alleen de betaling van alle wissels gelijkstaan met de volledige betaling van de goederen. De koper wordt geacht te weten dat alle veranderingen die hij toebrengt aan de goederen, tot het moment van de eigendomsoverdracht, voor onze rekening hebben plaatsgevonden en dat de produkten die afkomstig zijn uit deze wijziging ons eigendom zijn. Verder mag de koper geen goederen, of producten die hieruit zijn voortgekomen verpanden, overdragen of ze vrij ter beschikking stellen van de verhuurder. Indien hij de goederen opslaat op een door hem gehuurde plaats, dient hij de verhuurder onmiddellijk per aangetekende brief te laten weten dat de opgeslagen goederen niet zijn eigendom zijn. Niettegenstaande dit voorbehoud van eigendom waarvan de inroepbaarheid tegenover derden beoordeeld zal worden volgens het vigerende rechtsysteem in het land van de koper, draagt de koper, conform artikel 8, vanaf de levering ieder risico ten aanzien ven de goederen.

  Art. 16. De koper verklaart dat alle verplichtingen die hij schriftelijk met ons aangaat, ondeelbaar zijn.

  Art. 17. Elke tekortkoming van de koper ten aanzien van één zijner verplichtingen verleent ons het volle recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling of enige formaliteit de naleving van al zijn verplichtingen jegens ons af te dwingen, zelfs indien de nalevingstermijn nog niet verstreken is, ongeacht de reden voor of bedoeling van de tekortkoming. Dit geldt tevens indien ons wissels zijn overhandigd. Elke tekortkoming van de koper ten aanzien van één zijner verplichtingen verleent ons het volle recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling of enige formaliteit te besluiten tot de ontbinding van alle andere overeenkomsten die wij met hem zijn aangegaan, dan wel van één of enkele dezer. Deze ontbinding verschaft ons het recht op een schadeclaim ten laste van de koper als vergoeding voor de schade die wij ten gevolge van zijn handel wijze ondervinden en ter grootte van 25% van alle bedragen die op deze datum verschuldigd zijn of komen te vervallen, of die op dat moment in het geding zijn. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat er sprake kan zijn van schade die de vorengenoemde te boven gaat en hiervoor schadevergoeding te verlangen. Indien wij, in geval van schade en eis tot schadevergoeding, de voorkeur geven aan een gedwongen naleving van de verplichtingen ten aanzien waarvan de koper in gebreke blijft, dan erkent laatstgenoemde, met name door de toepassing van de in artikel 15 bedoelde ondeelbaarheid, ons recht tot opschorting van de naleving van al onze verplichtingen jegens hem, totdat koper zelf niet langer in gebreke is. Indien de ontbinding niet geldt voor alle overeenkomsten die tussen de maatschappij en de koper gesloten zijn, erkent de koper ons recht om de naleving van al onze verplichtingen jegens hem op te schorten voor de overeenkomsten die niet zijn ontbonden, in afwachting van het moment waarop de bedoelde ontbinding is uitgevoerd en de schade en schadevergoeding zijn geregeld.

  Art. 18. Iedere overeenkomst kan eveneens in volle recht ontbonden worden middels een kennisgeving aan de koper per aangetekende brief van ons besluit de overeenkomst te beëindigen, indien blijkt dat een der voornaamste verplichtingen van de koper - en wij beschouwen de verplichting tot betaling binnen de betalingstermijn reeds als zodanig - niet wordt nagekomen of een grote kans loopt niet te worden nagekomen en dit zelfs vooraleer deze verplichting gevorderd kan worden. De kennisgeving van ontbinding kan voor alle gesloten overeenkomsten worden verstuurd, zelfs wanneer de nalevingsverplichting slecht bij één der overeenkomsten in het geding is. Art. 19. Elke gebeurtenis die niet voortkomt uit grove nalatigheid onzerzijds en die de naleving van onze verplichtingen kan stopzetten, opschorten of onderbreken, ontheft ons van iedere aansprakelijkheid.

  Art. 19. Elke gebeurtenis die niet voortkomt uit grove nalatigheid onzerzijds en die de naleving van onze verplichtingen kan stopzetten, opschorten of onderbreken, ontheft ons van iedere aansprakelijkheid.

  Art. 20. Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die noch de koper, noch ons verweten kunnen worden, d.w.z. omstandigheden die tot gevolg hebben dat hierdoor een wezenlijke verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit aanzienlijk gewijzigd wordt, zal de door deze wijziging benadeelde partij het recht hebben de andere partij om een aanpassing van de verplichtingen te verzoeken, overeenkomstig het opzet van de overeenkomst.

  Art. 21. Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst, welke beheerst wordt door de onderhavige algemene voorwaarden, zal uitsluitend voorgelegd kunnen worden aan de kantonrechter van het ressort waaronder de maatschappelijke zetel van onze maatschappij valt, dan wel aan de Arrondissementsrechtbank van Hoei-Borgworm, tenzij wij er de voorkeur aan mochten geven artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek van België toe te passen.