• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • KnaufZeker Prestatie Garantie

  Definities

  1. Knauf: Knauf B.V., gevestigd te Utrecht en/of Knauf Insulation B.V., gevestigd te Oosterhout.

  2. Garantienemer: de aannemer of verwerker van het Product en/of het Systeem; zijnde de persoon die exclusief een beroep kan doen op de in deze verklaring neergelegde Garantie. Rechtsopvolgers van de Garantienemer kunnen geen beroep op de Garantie doen.

  3. Product(en)/Syste(e)m(en): product(en) en/of systeem/systemen aangeboden op de website www.knaufzeker.nl en geselecteerd door de Garantienemer.

  4. Productspecificaties: de product specificaties aangeboden op de website www.knaufzeker.nl.

  5. Opslag- , toepassings-, verwerkings-, en onderhoudsvoorschriften: de product voorschriften en specificatiebladen aangeboden op de website www.knaufzeker.nl.

  6. Garantie: deze prestatiegarantieverklaring die op de website www.knaufzeker.nl is gegenereerd, nadat op die website een keuze voor het Product/Systeem werd gemaakt, en opdracht tot het samenstellen van deze garantieverklaring werd gegeven. Deze garantieverklaring is in PDF-vorm gegenereerd.

  Degarantie

  7. Knauf garandeert met inachtneming van de bepalingen van deze garantieverklaring dat het Product en/of Systeem voldoet aan de eigenschappen en specificaties, zoals omschreven in de Productspecificaties, en dat het vrij is van fabricagefouten. Ten aanzien van deze eigenschappen en specificaties zijn de meetresultaten, die in de laboratoriumopstelling van de betreffende certificerende onderneming, waaronder de DoP (Declaration of Performance) en de CE markering, laatstelijk zijn verkregen, bindend.

  8. De Garantie dekt tot maximaal 75% van de bruto adviesprijs van Knauf van het Product en/of het Systeem dat is gemoeid met de door de Garantienemer geleden en te lijden schade, waaronder begrepen de kosten, die ontstaan door de opheffing van het gebrek in het Product en/of Systeem, bestaande in vervanging daarvan met een product van Knauf of, naar keuze van Knauf, een door haar aan te wijzen product dat naar het oordeel van Knauf daaraan gelijkwaardig is. De Garantienemer biedt in het kader van deze vervanging het te vervangen Product en/of Systeem, zonodig na uitbouw daarvan, kosteloos aan Knauf op een door Knauf te bepalen plaats aan. Indien de vervanging van het Product en/of Systeem niet door de Garantienemer wordt gewenst, zal Knauf een bedrag gelijk aan maximaal 75% van haar bruto adviesprijs, doch, indien lager, de door de Garantienemer geleden en te lijden schade, ter afwikkeling van de Garantie aan de Garantienemer betalen. Bij de in dit artikel bedoelde bruto adviesprijzen van Knauf gaat het om de bruto adviesprijzen die golden op het moment dat de Garantienemer met zijn contractspartner de aankoopovereenkomst terzake het Product en/of Systeem sloot. Deze bruto adviesprijzen zijn door Knauf gepubliceerd op de websites www.knaufinsulation.nl en www.knauf.nl.

  9. De Garantie geldt gedurende 10 jaar na de aankoop van het Product en/of Systeem.

  10. Andere schade, dan degene die volgens artikel 8 van deze garantieverklaring voor vergoeding in aanmerking komt, wordt niet vergoed, terwijl de aansprakelijkheid van Knauf vanwege een tekortschieten of onrechtmatig handelen eveneens tot het in artikel 8 genoemde maximum is beperkt. De Garantienemer vrijwaart Knauf voor elk tegen haar door een derde ingestelde vordering die het in artikel 8 omschreven plafond te boven gaat. In het bijzonder wordt niet vergoed indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst, of milieuschade.

  11. De Garantie dekt geen schade of gebreken die, geheel of gedeeltelijk, ontstaan door of het gevolg zijn van:

  • een opslag, toepassing, verwerking of onderhoud van het Product en/of Systeem in strijd met de Opslag-, toepassings-, verwerkings-, en onderhoudsvoorschriften;

  • het veranderen van of het verrichten van reparaties aan het Product en/of Systeem, of het vervangen van het Product en/of Systeem door een ander product, al dan niet afkomstig van Knauf, zonder dat Knauf daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, dan wel het gebruiken of toepassen van het Product voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, alsmede het gebruik van het Product en/of Systeem in combinatie met enig ander product, terwijl het door Knauf geleverde Product en/of Systeem zelf aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel indien het Product en/of Systeem wordt gebruikt op een wijze die voor Knauf redelijkerwijze niet was te verwachten, terwijl voorts geen beroep op de garantie mogelijk is indien het Product en/of Systeem is vervaardigd in overeenstemming met de instructies en specificaties van de Garantienemer. Verder is Knauf niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van normale slijtage van het Product en/of Systeem;

  • het niet, of niet tijdig, verrichten van noodzakelijk (al dan niet periodiek) onderhoud, zover dit niet reeds in de in artikel 5 genoemde voorschriften is voorgeschreven;

  • enige verandering in de bouwkundige situatie van het bouwwerk, waaronder vervorming of onvoldoende functioneren daarvan, waarin het Product is verwerkt, indien die verandering van invloed is, of kan hebben, op de eigenschappen en/of specificaties van het Product en/of Systeem;

  • directe of indirecte beschadiging(en) van het Product en/of Systeem, door welke oorzaak dan ook;

  • buitengewone weersomstandigheden, dan wel natuurrampen, als gevolg waarvan de eigenschappen en specificaties van het Product en/of Systeem veranderen;

  • defecten aan, of verkeerde uitvoering van, andere materialen of producten, of het gebruik van niet voorgeschreven, of niet geschikte, andere materialen of producten, waardoor de eigenschappen en specificaties van het Product en/of Systeem negatief worden beïnvloed;

  • enig handelen of nalaten in strijd met een tevoren door Knauf uitgebracht technisch advies;

  • installatie van apparatuur in, en bouwkundige wijzigingen, danwel functiewijzigingen van, het bouwwerk, waardoor er meer of andere belasting aan het Product en/of Systeem ontstaat dan vermeld in de Productspecificaties;

  • brand, en andere niet voor rekening en risico van Knauf komende omstandigheden, waaronder vochtinwerking en/of lekkages, en verandering van agressiviteit van stof(fen) in het milieu, alsmede onvoorziene chemische invloeden, of het al dan niet opzettelijk toebrengen van schade aan het Product en/of Systeem, al dan niet door (een) derde(n) ;

  • kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid van het Product en/of Systeem.

  12. Voorts kan op de Garantie geen beroep worden gedaan indien, en zodra, het Product en/of Systeem niet in de door Knauf voorgeschreven samenstelling met andere Knauf producten wordt gebruikt.

  13. Voorts is de garantie uitgewerkt zodra de Garantienemer daarop een beroep doet en Knauf haar garantieverplichting nakomt.

  Garantievoorwaarden

  14. Op straffe van verlies van enige aanspraak dient Knauf binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, dan wel binnen 30 dagen nadat de Garantienemer het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk, bij aangetekend schrijven, daarvan in kennis te worden gesteld, onder nauwkeurige opgave van het gebrek.

  15. Op straffe van verlies van enige aanspraak is Garantienemer verplicht om terstond na de ontdekking van het gebrek in overleg met Knauf maatregelen te nemen ter beperking van de schade.

  16. De door Knauf gegeven Garantie laat de mogelijkheid van een beroep op overmacht door haar onverlet. Onder overmacht moet worden begrepen hetgeen in de algemene voorwaarden van Knauf daaromtrent is bepaald.

  17. In geval een verzekeraar, of een persoon die (mede) aansprakelijk is, terzake de door de Garantienemer geleden schade, wordt aangesproken, en die persoon tot betaling overgaat, zal uit het door die persoon betaalde bedrag allereerst het bedrag worden verhaald, en aan Knauf worden uitgekeerd, dat Knauf terzake de afwikkeling van de Garantie heeft gespendeerd, of zal spenderen.

  18. De niet onder de Garantie door Knauf te vergoeden kosten, zijnde alle niet in artikel 7 genoemde kosten, zullen door Knauf aan de Garantienemer, of de opdrachtgever van Knauf, tegen de bij Knauf geldende prijzen en tarieven in rekening worden gebracht aan de Garantienemer.

  19. De Garantie vervalt indien en zodra de Garantienemer het door hem verschuldigde in verband met de levering van het Product en/of Systeem niet, niet geheel, of niet tijdig, betaalt. Door opschorting van de ingangsdatum van de Garantie in verband met dat laatste wordt de einddatum van de Garantie niet gewijzigd.

  20. Op de Garantie kan geen beroep worden gedaan, en zij vervalt, indien de Garantienemer niet, of onvoldoende, meewerkt aan enig door Knauf gewenst onderzoek naar de juistheid van het door de Garantienemer geuite gebrek;

  21. Indien de Garantienemer tevens de koper is van de Producten en/of Systemen, dan zijn de op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst geldende algemene verkoopsvoorwaarden van Knauf van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen die algemene verkoopsvoorwaarden en deze Garantie dan hebben de bepalingen van deze laatste voorrang.

  Bewijsinformatie

  22. Het bewijs van een gerechtvaardigde aanspraak onder deze Garantie ligt bij de Garantienemer. De Garantienemer dient in dit kader tevens te bewijzen dat het door hem ontdekte gebrek aan het Product en/of Systeem reeds op het moment van de levering daarvan, bestond.

  Toepasselijkheidenbevoegderechter

  23. Op deze Garantie is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Zeeland-WestBrabant is bij uitsluiting bevoegd om in eerste instantie geschillen met betrekking tot deze garantie te beslechten.