• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • pftgex5xfdg6izow64mv

  For a Better World

  Knauf Insulation har alltid präglats av hållbarhet. Våra produkter sparar energi, minskar utsläppen och är designade för att säkerställa att byggnader är bra för miljön och att människors hälsa, säkerhet och välmående främjas. Inom hela organisationen har vi sedan över ett decennium arbetat med hållbarhetens tre stöttepelare. Vi har fokuserat på att inte orsaka någon skada, dragit ner på vår energiförbrukning och utsläpp, återvunnit produktionsavfall, implementerat principer för cirkulär ekonomi och ständigt propagerat för bättre och mer hållbara byggnader. Under det senaste decenniet har vi åstadkommit mycket och vi är stolta över hur vi har förbättrat organisationen, hjälpt våra kollegor, nätverk och kunder och minskat vår åverkan på miljön. Men hållbarhet är en process av ständiga förbättringar. Vi behöver bygga vidare på våra framgångar. Vi måste göra mer för människor och miljön. Det är därför vi har tagit fram vår nya hållbarhetsstrategi. Vi kallar den nya strategin ”For A Better World” eftersom det bygger på vår vission att vara ledande i smarta isoleringslösningar för en bättre värld. Koncernchefens CEO Jean-Claude Carlin kommenterar lanseringen av den nya strategin så här: ”Vi har tagit på oss långsiktiga åtaganden för att visa hur vi kommer att nå samtliga hållbarhetsmål, men också formulerat konkreta, kortsiktiga målsättningar inför 2025 som vi alla måste börja arbeta mot idag. Det är avgörande att ledningen ansvarar för att vi gör framsteg i arbetet med den långsiktiga visionen och inte lämnar över problemet till nästa generation.” Våra konkreta målsättningar att uppnå till år 2025 är koncerngemensamma och innefattar: - att få en lägre grad rapporterade säkerhetsincidenter. VI ligger idag på 9,2 men strävar efter att komma ner på fem. - att minska koldioxidutsläpp vid produktion med 15 %. - att investera 10 % av vår utvecklingsbudget i nya projekt som syftar till att minska utsläpp och avfall. - att reducera vårt ekologiska fotavtryck från kontorsverksamhet och affärsresor med 25 %. - att minska mängden nytillverkad plast i våra förpackningar med mer än 25 %. - att använda mer än 25 % externt återvunnet material i våra stenullsprodukter och mer än 65 % återvunnet material i våra glasullsprodukter. - att inget avfall från produktionen ska gå till deponi. 2020 har också definierats av vårt förnyade engagemang för hållbarhet. Vi lanserade vår nya hållbarhetsstrategi för en bättre värld som satte konkreta mål för framtiden, inklusive att minska vår frekvens av incidenter och olyckor med 55%, skicka noll produktionsavfall till deponi och minska utsläppen av CO2 i produktionen och transporten av våra produkter med 15%. Vi har fått ett fantastiskt svar på den nya strategin och vi rapporterar redan positiva resultat - fortsatt, det är nu dags att gå från samtal till handling. Ur en livscykelanalys och ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv kan vi också, i samarbete med Veolia och lokala partners, erbjuda ett återtagande av vår isolering i ”end of life-cykeln” för reproduktion till nytt isoleringsmaterial. För mer information, kontakta Kenneth Ingemarsson [email protected]

  Vi har formulerat fyra viktiga långsiktiga mål för framtiden. Vi har gjort åtaganden för att visa hur varje mål kommer att uppnås

  Vid sidan av våra fyra långsiktiga mål, har vi skapat delmål till 2025 som alla kan börja uppnå redan nu.  Vi är övertygade om att de styrande ska ansvara över att processen går framåt för att uppnå dessa mål. Vi får inte lämna över problemet till nästa generation att hantera. Du kan följa vår utveckling på de här sidorna.