• Ürünler ve Sistemler
 • Bölümler
 • Dokümanlar
 • KVKK, GİZLİLİK, ÇEREZ POLİTİKASI VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM İZNİ

  KVKK AYDINLATMA METNİ

  1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

  Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş (MERSİS No: 0175003662785943) (“Şirket” veya “Knauf”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

  2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  Yukarıda açıklanan çerçevede Şirketimizin pazarlama faaliyetleri neticesinde elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

  Kimlik Verisi Adı soyadı, Cinsiyeti, Mesleği ve Unvanı

  Özlük Verisi Firma ve Pozisyonu

  İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon numarası, Adresi

  İşlem bilgisi Talep bilgisi

  3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

  Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; basılı ve elektronik formların tarafınızdan doldurulması vasıtasıyla veya Şirket yetkililerimize yapmış olduğunuz sözlü veya yazılı görüşmeler neticesinde, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

  4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

  Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

  • Firma/ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

  • İş faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimi

  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

  • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

  • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

  • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  • Talep / şikayetlerin takibi

  • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  • Şirket’in kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

  amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebepleri ile ve açık rıza gerektiren durumlar için ise açık rıza alınarak işlenmektedir.

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

  5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

  Tarafımıza iletilen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı olarak iş ortaklarımız, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sunucularımızın güvenlik amacıyla kopyasının hissedarımızın sunucusunda bulunması sebebiyle sadece yurtdışında mukim hissedarımız ile paylaşılmaktadır.

  6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

  Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyuncaklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

  a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

  h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.knauf.com.tr/tr/bize-ulasin/kvkk/index-2.html adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

  • Moment Beştepe / Beştepe Mah. 32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle / Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

  • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

  İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

  Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

  Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.