• Ürünler ve Sistemler
 • Bölümler
 • Dokümanlar
 • ZİYARETÇİ KAYIT SÜRECİ KAPSAMINDA KVKK AYDINLATMA METNİ

  ZİYARETÇİ KAYIT SÜRECİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU) 

  Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş olarak Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda ziyaretçi kayıt defteri ve araç giriş tutanağı ile işlenecek kişisel verilerinize yönelik işbu aydınlatma metni Şirketimizce hazırlanmıştır. Şirket olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanız gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

  2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

  Tarafımızca ziyaretçi kayıt defteri ve araç giriş tutanağı vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Bilgisi Adı, Soyadı. Özlük Bilgisi Görev bilgisi. İletişim Bilgisi Telefon numarası. Risk Yönetimi Bilgisi/ İşlem Güvenliği Bilgisi Ziyaret edilen birim/kişi bilgisi, araç plakası, giriş-çıkış saati bilgisi.

  3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenler ve Şirketimizin meşru menfaati gereği kişisel verileriniz;

  a. Elektronik ortamda,

  b. Ziyaretçi kayıt defteri ile,

  c. Araç giriş tutanağı ile

  d. Şirketimiz çalışanına sağladığınız bilgiler ile toplanmaktadır.

  4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ Ziyaretçi ve araç kayıt sürecinde kayıt altına alınan kişisel verileriniz:

  1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

  2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

  8. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  10. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,

  11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

  14. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,

  16. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

  17. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  18. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  20. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

  21. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  36. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  38. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

  42. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

  46. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

  50. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

  51. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  52. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçlarıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi ve Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi nedeniyle, KVK Kanunu ve Sair Mevzuat kapsamında işlenmektedir.

  5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı olarak kanunen iş ortaklarıyla ve yükümlü olunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır.

  Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

  h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

  • Knauf Moment Beştepe Ofis Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle/Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
  • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

  İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

  İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

  Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

  Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.