• Ürünler ve Sistemler
 • Bölümler
 • Dokümanlar
 • Woman in suit reading terms and conditions of agreement, signing contract

  ANKET SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

  ANKET SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  • 1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

  Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket" ve ya "Knauf") olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli olan her türlü teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

  • 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  Yukarıda açıklanan çerçevede siz değerli anket katılımcılarımızın –ilgili kısımların doldurulması halinde- aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

  Kimlik Bilgisi:Adı Soyadı

  İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası

  Özlük Verisi: Mevcut görevi/unvanı

  Müşteri İşlem Bilgisi: Öneri/şikayet, talep bilgisi

  Pazarlama Bilgisi: Anket çalışmasıyla elde edilen bilgiler

  • 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

  Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından

  • Anket formunun tarafınızdan doldurulması,

  • Anket formunun tarafımızdan değerlendirilmesi vasıtasıyla

  toplanmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) m.5/II/e-f hükmü kapsamında aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

  • 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

  Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

  • 13. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  • 18. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • 20. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • 22. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  • 26. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • 29. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • 30. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • 32. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

  • 41. Talep / Şikayetlerin Takibi

  amaçlarıyla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki nedenleriyle, pazarlama amaçlı işlenecek kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

  • 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

  İşlenen kişisel verileriniz, mail sunucusunun yurtdışında mukim hissedar bünyesinde bulunması, anket sunucusunun yurtdışında mukim iş ortağı bünyesinde bulunması nedeniyle yurtdışında mukim hissedar ve iş ortağına aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, anket formunun doldurulması ile talep ve şikayetin iletilmesi ve tarafınıza hizmet sunulmasının talep edilmesi halinde hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

  • 6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

  Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  • 7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

  a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

  h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.knauf.com.tr/tr/bize-ulasin/kvkk/index-2.html adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

  • Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218, 06560 Beştepe - Yenimahalle / Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

  • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

  İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

  Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

  Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

  İşbu Aydınlatma Metni’ni içeren mailin tarafınıza ulaşması veya Şirket maillerinin cevaplanması ile ilgili kişinin işbu kişisel verilerinin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiği kabul edilir. Yurtdışı veri aktarımına rıza göstermeyen ilgili kişilerin e-posta göndermeyerek Şirketimize posta yoluyla ulaşması rica olunur.