• Ürünler ve Sistemler
 • Bölümler
 • Dokümanlar
 • E-Posta Süreci Aydınlatma Metni

  E-POSTA İLETİŞİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

  Veri sorumlusu olarak Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş (“Şirket”),

  • Ticari faaliyetlerde bulunduğu gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisi/temsilcisinin/çalışanının, müşteri/müşteri adayı, ziyaretçi, çalışan, eski çalışan gibi diğer iletişim kurulan kişi grubundaki kişilerin (“ilgili kişi”)

   • Adı-soyadı,

   • Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, fax numarası

   • Görev ve unvanı

   • Talep ve şikayet bilgisi

  şeklindeki kişisel verilerini,

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla;

  • İlgili kişi tarafından iletilen e-posta ve ekleri aracılığıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) m.5/II/a,c,ç,e,f hükmü kapsamında işlemektedir.

  • İlgili kişi ile ticari ilişkinin son bulmasının ardından ilgili kişi ile yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen kişisel veriler, KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında imha politikasına uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile imha edilecektir.

  • İlgili kişilerin işlenen kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak –Şirket mail sunucularının bir bölümünün yurtdışındaki hissedar sunucularında bulunması nedeniyle- hissedar ve kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlara aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.

  Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. İlgili kişi olarak yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu" kullanılarak;

  Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218, 06560 Beştepe - Yenimahalle / Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

  İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

  Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

  Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

  İşbu Aydınlatma Metni’ni içeren mailin tarafınıza ulaşması veya Şirket maillerinin cevaplanması ile ilgili kişinin işbu kişisel verilerinin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiği kabul edilir. Yurtdışı veri aktarımına rıza göstermeyen ilgili kişilerin e-posta göndermeyerek Şirketimize posta yoluyla ulaşması rica olunur.