• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • Gipspulver

  Bæredygtighed hos Knauf

  Hos Knauf tager vi ansvar for større bæredygtighed i byggeriet. Vi har en helhedsorienteret tilgang, som favner både den miljømæssige, sociale, etiske og økonomiske bæredygtige udvikling i hele værdikæden.

  Klimaforandringerne er en af vores generations største udfordringer

  Den samlede byggeindustri står i dag for 30% af den danske CO2-udledning. Det er derfor helt essentielt, at vi handler nu og støtter op om de nationale klimamålsætninger.

  Knauf bæredygtighedsstrategi

  Vi forpligter os til at værne om naturens ressourcer og reducere vores samlede klimaaftryk (basisår 2021)

  Vi vil være førende aktør i omstillingen til cirkulær økonomi og omdanne affald til ny ressource

  Vi vil skabe innovative produkter og byggeløsninger, der fremmer bæredygtigt byggeri

  Vi vil øge livskvaliteten for medarbejdere og kunder gennem vores løsninger, værdier og adfærd

  70% reduktion af CO2-emissioner i scope 1 og 2 i 2032

  Op til 50% recirkuleret gips i 2032

  Produktspecifikke EPD miljøvaredeklarationer

  Højt engagement og trivsel

  30% reduktion af CO2-emissioner i scope 3 i 2032

  Ingen affald til deponi/forbrændring i 2032

  LCA beregning på komplette bygningsdele

  En sikker arbejdsplads uden ulykker

  Net zero i alle tre scopes i 2045

  Optimal genanvendelse

  God ergonomi for håndværkeren

  20% reduktion i vandindtag i 2032

  Ingen brug af farlig kemi

  Vejen mod Net Zero

  Gips er kernen i vores forretning - og selvom fremstillingen af lette byggematerialer i gips udgør en langt lavere klimapåvirkning end fremstillingen af tunge byggematerialer (påvist i et rapport fra Rambøll fra 2022), ser vi stadig store potentialer for grøn omstilling og udvikling af CO2-reducerede byggematerialer til byggeriet.

  Knauf har en ambitiøs målsætning om at reducere vores CO2-udledning fra egen produktion og energiforbrug med 70% inden 2032 samt at opnå net zero udledning i hele værdikæden inden 2045 (basisår 2021). Som produktionsvirksomhed udgør energiforbruget langt størstedelen af vores udledninger, hvorfor energioptimering har vores primære fokus.

  Vejen mod Net Zero skal nås gennem en række initiativer:

  • Reducering af energi- og ressourceforbrug
  • Recirkulering af energi, ressourcer og materialer
  • Konvertering af fossile brændstoffer til vedvarende energi
  • Innovation af produkter og byggeløsninger der fremmer mere bæredygtig byggeri

  Læs mere om vores arbejde for reduktion af CO2-emissioner i Knauf CSR rapport 2022.

  Stort potentiale for genanvendelse af gips

  Vi anvender i størst muligt omfang genvundne materialer som erstatning for nye råvarer. Vores primære råmateriale er gips, som er et genanvendeligt materiale. Vi har i Danmark genanvendt gips i produktion af nye gipsplader siden starten af 1990'erne. Dette bevirker, at vi i dag producerer med op til 30% recirkuleret gips i nye Knauf gipsplader. Vi ved dog, at potentialet er langt større, da meget gipsaffald ikke sendes til genanvendelse.

  Der er behov for et langt større fokus på genanvendelse af byggeaffald, som erstatning for udvinding af nye råvarer i industrien. For at sikre mere gips vender retur til Knauf, arbejder vi målrettet på at styrke samarbejdet på tværs af værdikæden og forbedre rammebetingelserne for genanvendelse af gips i et lukket cirkulært kredsløb.

  Lokalsamfund får glæde af gipsens overskudsvarme

  Foruden at tænke materialer ind i cirkulere kredsløb, arbejder vi hos Knauf også med energieffektivitet og genvinding af energi. Produktionen af gipsplader genererer store mængder overskudsvarme, som vi udnytter til opvarmning af vand til fjernvarmenettet. Vi har siden 2020 forsynet lokalsamfundet med overskudsvarme, svarende til 1.000 hustandes årlige forbrug.

  Dokumentation til mere bæredygtigt byggeri

  Vi ser, at dokumentation er nøglen til mere bæredygtigt byggeri. Vi tilstræber derfor at levere veldokumenterede byggematerialer, hvor miljø- og klimabelastning er oplyst gennem hele produktets livscyklus.