• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • content-17

  Περιβαλλοντική Διαχείριση

  content-19

  Η φύση σε τέλεια ισορροπία

  Η εταιρεία KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., αναλαμβάνει τη δέσμευση για βιωσιμότητα. Αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα βιώσιμο μέλλον των εργαζομένων και των συνεργατών της, διότι χωρίς την προσωπική και εταιρική αίσθηση ευθύνης, χωρίς την καινοτομία, χωρίς τις αξίες της, χωρίς ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και χωρίς αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση των επιτευγμάτων της, δε θα μπορούσε να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Με γνώμονα τη δέσμευσή της ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015. Επιδίωξή της αποτελεί η συνεχής βελτίωση στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων και μέλημά της η προστασία του περιβάλλοντος, (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης), η βιώσιμη χρήση πόρων, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλα τα στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας που άμεσα ή έμμεσα είναι εμπλεκόμενη, η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε πιθανής αρνητικής περιβαλλοντικής επίπτωσης στο περιβάλλον, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Η KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. δεσμεύεται για την υπεύθυνη αντιμετώπιση του περιβάλλοντος με τη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Στόχος της είναι να:

  • να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς, την νομοθεσία και γενικά όλες τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, που αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος

  • να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό και σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της να καθιερώνει και να εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα

  • να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση, παρακολουθώντας συστηματικά και αξιολογώντας έγκαιρα την αποτελεσματικότητα των ενεργειών επίτευξης στόχων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα

  • να καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, να φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και να εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους

  • να καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση και υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλους τους εργαζομένους και να ενθαρρύνει τους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες στην υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών.

  Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι όλο το προσωπικό της KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε., το οποίο με αίσθημα ευθύνης στηρίζει και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσα από την καθημερινή του εργασία. Η ανώτατη διοίκηση δεσμεύεται ότι θα παρέχει όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την συνεχή επικαιροποίησή του.