• Produkty a systémy
 • Divízie
 • Centrum na stiahnutie
 • brand blue gradient

  Právne upozornenie

  Právne upozornenie

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Mníchov, Nemecko Telefón: +49 (0) 9323 / 31-0 E-mail: [email protected]

  Registrový súd: Okresný súd v Mníchove IČO: HRB 248534

  Predstavenstvo: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa oddielu 27 (a) nemeckého zákona o dani z pridanej hodnoty (UStG): DE325999350

  Zodpovednosť

  Táto webová lokalita bola vytvorená s maximálnou starostlivosťou a jej obsah sa pravidelne kontroluje. Zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť, úplnosť a nepretržitú dostupnosť sa však obmedzuje na prípady hrubej nedbalosti alebo zámerného konania. Záväzné informácie, rady, odporúčania alebo vysvetlenia vydávame len v rámci individuálnej komunikácie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, obmedziť alebo dokonca úplne zastaviť poskytovanie našej internetovej služby. Naša webová lokalita obsahuje odkazy na externé webové lokality tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. V žiadnom prípade nepreberáme tento obsah za svoj a tiež nemôžeme za tento externý obsah prevziať žiadnu zodpovednosť. Za obsah a zásady ochrany osobných údajov prepojených lokalít je v každom prípade zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ webovej lokality.

  Autorské práva

  Rozloženie webovej lokality, použitá grafika a obrázky, ako aj obsah tejto webovej lokality sú chránené autorským právom a ďalšími zákonmi o duševnom vlastníctve. V tejto súvislosti si výslovne vyhradzujeme všetky práva. Náš písomný súhlas je potrebný najmä na reprodukciu, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh používania s výnimkou prípadov, kedy je takáto činnosť možná bez udelenia súhlasu na základe právnych predpisov.

  Poznámka podľa oddielu 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG) Spoločnosť Knauf Digital GmbH sa nezúčastní na konaní v záujme vyriešenia sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským orgánom v zmysle zákona VSBG a nie je tak ani povinná urobiť.