• Produkty a systémy
 • Divízie
 • Centrum na stiahnutie
 • brand blue gradient

  Zásady ochrany osobných údajov

  Zásady ochrany osobných údajov

  I. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

  Osobné údaje našich používateľov spracúvame na účely opísané nižšie a v súlade s platnými zákonmi a najmä v súlade s európskym nariadením o ochrane údajov.

  V týchto zásadách ochrany osobných údajov by sme našich používateľov radi informovali o povahe, rozsahu a účeloch získavania a používania osobných údajov, ako aj o právnom základe spracúvania, lehotách uchovávania a o príslušných právach v súvislosti so spracúvaním údajov.

  II. Meno a adresa prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ďalších predpisov o ochrane údajov je:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Mníchov, Nemecko Telefón: +49 (0) 9323/31-0 E-mail: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Úradník (zodpovedná osoba) pre ochranu údajov skupiny Knauf Group

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Nemecko Telefón: + 49 (0) 9323/31-0 E-mail: [email protected]

  IV. Ako spracúvame osobné údaje na našej webovej lokalite

  Poskytovanie webovej lokality a vytváranie súborov so záznamom

  Opis a rozsah spracúvania údajov Vždy, keď používateľ navštívi našu webovú lokalitu, náš systém automaticky zaznamená informácie, ktoré nám prenesie prehliadač používateľa. Tieto údaje zahŕňajú IP adresu a súvisiacu polohu, dátum a čas návštevy, operačný systém zariadenia, poskytovateľa internetových služieb a webové lokality, na ktoré sa používateľ dostane prostredníctvom návštevy webovej lokality (takzvané „súbory so záznamom“ alebo „záznamy relácií“). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na prevádzku webovej lokality.

  Účel spracúvania údajov Vo všeobecnosti údaje používame na to, aby sme umožnili prístup k našej webovej lokalite a jej zobrazenie, aby sme zaistili bezpečnosť našej webovej lokality, najmä aby sme zabránili neoprávnenému zásahu do nej a aby si sme mohli uplatňovať naše zákonné práva a povinnosti v súvislosti s takýmto neoprávneným zásahom. Okrem toho analyzujeme záznamy relácií na účely optimalizácie našej webovej lokality. Vyššie uvedené účely predstavujú aj náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov.

  Lehota uchovávania Keď už údaje nebudeme potrebovať na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané, bezodkladne ich odstránime. Ak sa údaje zaznamenávajú na účely poskytovania webovej lokality, ide o prípad, keď sa príslušná relácia skončí. V prípade, že sú údaje uložené v súboroch so záznamom, stane sa tak najneskôr po uplynutí tridsiatich dní.

  Používanie súborov cookie

  Naša webová lokalita používa súbory cookie. Prečítajte si zásady používania súborov cookie.

  V. Komunikácia s našimi používateľmi

  Kontakt

  Opis a rozsah spracúvania údajov Naša webová lokalita využíva kontaktný formulár a poskytuje e-mailovú adresu, ktorá používateľom umožňuje skontaktovať sa s nami v súvislosti s otázkami alebo žiadosťami o informácie. Keď používateľ vyplní kontaktný formulár, spracúvame názov jeho spoločnosti, typ oddelenia, meno, e-mail, poštové smerovacie číslo, mesto, krajinu, kategóriu zámeru a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodne poskytnúť. Osobné údaje používateľa prenášané so správou sa spracúvajú výlučne na účely spracovania komunikácie.

  Používatelia nie sú povinní nám svoje osobné údaje poskytnúť. Príslušné údaje však potrebujeme, aby sme sa s nimi mohli skontaktovať a odpovedať na ich požiadavku alebo dopyt.

  V rozsahu potrebnom na splnenie požiadavky alebo zodpovedanie otázky používateľa prostredníctvom kontaktného formulára spoločnosť Knauf Digital GmbH prepošle požiadavku alebo dopyt kompetentnej pobočke spoločnosti Knauf na ďalšie spracovanie.

  Na účely poskytovania služby kontaktného formulára používame funkcie spoločnosti HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (ďalej len „HubSpot“).

  Účel spracúvania údajov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s našou komunikáciou s používateľom je založené na našich oprávnených záujmoch odpovedať na požiadavky alebo dopyty alebo inak komunikovať s používateľmi našej webovej lokality. V prípade potreby komunikujeme s používateľom aj v rámci uzatvárania plnenia zmluvy. Tieto informácie slúžia výhradne na zodpovedanie ich otázok a poskytnutie potrebnej pomoci. Údaje bez výslovného súhlasu používateľa nepoužívame na žiadne iné účely.

  Informačný bulletin

  Opis a rozsah spracúvania údajov Používatelia majú na našej webovej lokalite možnosť bezplatne sa prihlásiť na odber všeobecných alebo tematických informačných bulletinov. Používateľ poskytne informácie vrátane svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, e-mail) a svojej krajiny a môže uviesť ďalšie nepovinné údaje (telefón, názov spoločnosti, povolanie, PSČ, mesto, záujmy). Informácie získavame v mene spoločnosti skupiny Knauf Group, o ktorej informačný bulletin má používateľ záujem, a na jej použitie, ako to bude uvedené pri prihlásení na odber informačného bulletinu.

  Na poskytovanie služieb zasielania informačných bulletinov používame funkcie riešenia HubSpot.

  Účel spracúvania údajov Spoločnosť skupiny Knauf Group, ktorá informačný bulletin zasiela, spracúva osobné údaje na účely informovania svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o produktoch, službách a podujatiach skupiny Knauf Group. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu, ktorý používateľ udelí pri prihlásení sa na odber informačného bulletinu. Údaje slúžia výlučne na zasielanie informačného bulletinu.

  Používateľ môže svoje prihlásenie na odber informačného bulletinu kedykoľvek zrušiť. Na tento účel je v každom informačnom bulletine uvedený príslušný odkaz.

  VI. Vytvorenie účtu

  Opis a rozsah spracúvania údajov Používatelia sa môžu zaregistrovať alebo prihlásiť do osobného používateľského účtu Knauf. Vytvorí sa globálny účet s jedinečným identifikátorom, ktorý poskytuje prístup k rozhraniu pre firemné zákaznícke aplikácie, ako sú prehľady objednávok alebo kalkulačka materiálov a správa informácií (napr. kontaktné údaje, nastavenia krajiny a jazyka).

  Pri registrácii musí používateľ poskytnúť povinné informácie vrátane e-mailu, mena, priezviska, kategórie používateľa (napr. architekt, distribútor, investor atď.), krajiny a jazyka a môže voliteľne uviesť svoje telefónne číslo. Spracúvame tiež IP adresu používateľa a dátum a čas registrácie.

  Účel spracúvania údajov Používatelia sa musia zaregistrovať, aby sme im mohli na našej webovej lokalite poskytovať určitý obsah a služby, ako aj určitý prístup k našim digitálnym službám. Osobné údaje budeme spracúvať na plnenie zmluvy, ktorú s používateľom uzavrieme pri registrácii.

  Lehota uchovávania Ak dôjde k zrušeniu alebo zmene registrácie na našej webovej lokalite, údaje odstránime. Neúplne uvedené údaje pri registrácii (napr. používateľ uviedol meno a e-mail, ale nezadal heslo) alebo zamknuté účty z dôvodu neúspešného pokusu o zadanie hesla budú po siedmich dňoch vymazané.

  VII. Firemné profily

  Prevádzkujeme verejne prístupné firemné profily na odborných a sociálnych sieťach, kde poskytujeme informácie o našej spoločnosti, našich produktoch a službách v oblasti stavebných materiálov, sadrokartónu, izolácie a stropov. Poskytujeme aktuálne informácie o spoločnosti a relevantné novinky z odvetvia a pre používateľov odborných a/alebo sociálnych sietí vytvárame možnosť s nami komunikovať.

  Osobné údaje, ako sú mená alebo profilové fotky, spracúvame, keď používateľ interaguje s naším firemným profilom, napr. keď zverejňuje alebo poskytuje obsah, prípade označuje, že sa mu páči. Takéto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme prezentovať informácie o našej spoločnosti a komunikovať s (potenciálnymi) zákazníkmi a obchodnými partnermi. Údaje generované v súvislosti s firemným profilom sa neukladajú do našich vlastných systémov.

  Keď používateľ navštívi náš firemný profil, prevádzkovateľ odbornej a/alebo sociálnej siete môže spracúvať ďalšie osobné údaje bez ohľadu na to, či je používateľ registrovaný alebo prihlásený do svojho účtu. Spracúvanie údajov sociálnymi sieťami môže byť založené na rôznych právnych základoch, ktoré sú prevádzkovatelia sociálnych sietí povinní uviesť. Keďže však vo všeobecnosti nemáme žiadny vplyv na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom profesionálnej alebo sociálnej siete, podrobnosti o ich spracovateľských činnostiach nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných sietí.

  V zásade si môžu používatelia uplatniť svoje práva tak, ako je vysvetlené v časti XIV. Rights of the data subject, voči nám alebo prevádzkovateľovi príslušnej siete. Upozorňujeme, že napriek nášmu spoločnému postaveniu ako prevádzkovateľ, nemáme plný vplyv na operácie spracúvania údajov portálov sociálnych sietí. Naše možnosti sú primárne zamerané na firemnú politiku príslušného poskytovateľa.

  Bez spracúvania vyššie uvedených osobných údajov používateľ nebude môcť interagovať s našimi firemnými profilmi.

  V súčasnosti využívame tieto odborné a sociálne siete:

  X (predtým známy ako Twitter): Platformu prevádzkuje spoločnosť Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írsko. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov platformou X nájdete tu: https://twitter.com/de/privacy.

  YouTube: Platformu prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené štáty americké. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov službou YouTube nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  LinkedIn: Platformu prevádzkuje spoločnosť LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov platformou LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: Platformu prevádzkuje spoločnosť XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov platformou Xing nájdete tu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Analytika a inzercia

  Opis a rozsah spracúvania údajov

  Google AdWords

  Používame službu Google AdWords od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Írsko (ďalej len „Google“). Táto služba nám umožňuje zverejňovať reklamy. Google na tento účel umiestňuje do vášho počítača súbor cookie. V dôsledku toho sa môžu osobné údaje ukladať a vyhodnocovať, predovšetkým informácie o aktivite používateľa (najmä aké stránky boli navštívené a na ktoré prvky používateľ klikol), ako aj informácie o zariadení a prehliadači (najmä IP adresa a operačný systém), údaje o zobrazených reklamách (najmä o tom, ktoré reklamy sa zobrazili a či na ne používateľ klikol) a tiež údaje od reklamných partnerov (najmä pseudonymizované ID používateľov). Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Dostávame len informácie o celkovom počte používateľov, ktorí reagovali na našu reklamu. Neposkytujú sa žiadne informácie, ktoré by nám umožnili identifikovať vás. Použitie týchto údajov nie je na účely sledovania. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu používateľa.

  Facebook Retargeting

  Používame funkcie reklamného doplnku Facebook Retargeting (Zacielenie reklám na Facebooku) od spoločnosti Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Írsko (ďalej len „Facebook Retargeting“). Služba Facebook Retargeting sa používa na vedenie reklamných kampaní a interakciu s nimi. Používateľom služba Facebook Retargeting pripomína produkty, ktoré vyhľadávali alebo si prezerali, ale nekúpili. Facebook v rámci tohto procesu ukladá do vášho zariadenia súbory cookie. Facebook v dôsledku toho spracúva najmä tieto osobné údaje: – informácie o aktivitách používateľa; – navštívené webové lokality; – aké produkty sa zobrazili; – na ktoré reklamy používateľ klikol; – informácie o zariadení, najmä typ zariadenia, IP adresa; – účet používateľov na Facebooku, ak sú používatelia prihlásení na Facebooku. Údaje sa v tejto súvislosti spracúvajú na serveroch spoločnosti Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Rd Menlo Park, Kalifornia 94025-1453, USA. Ďalšími príjemcami údajov sú dodávatelia a poskytovatelia služieb spoločnosti Meta Platforms, Inc., napríklad na účely analýzy. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov platformou Facebook nájdete na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

  Službu Facebook Retargeting používame na umiestňovanie reklám na rôzne platformy a na analýzu interakcie používateľov s týmito reklamami. Naším zámerom je, aby sme týmto používateľom mohli zobrazovať prispôsobené reklamy, ktoré tak pre nich budú tiež relevantné. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu používateľa.

  Remarketing v službe Google Ads

  Používame funkciu Remarketing v službe Google Ads od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Írsko (ďalej len „Google“). Funkcia Google Remarketing sa používa na opätovné zacielenie na návštevníkov webu na reklamné účely prostredníctvom reklám Google Ads. Pomocou funkcie Remarketing v službe Google Ads je možné vytvárať cieľové skupiny („podobné cieľové skupiny“), ktoré napríklad vstupujú na určité webové stránky. Používateľa je tak možné identifikovať na iných webových stránkach a zobrazovať mu cielenú reklamu. Spoločnosť Google na tento účel umiestňuje do počítača používateľa súbor cookie. V dôsledku toho sa môžu osobné údaje ukladať a vyhodnocovať, predovšetkým informácie o aktivite používateľa (najmä aké stránky boli navštívené a na ktoré prvky používateľ klikol), ako aj informácie o zariadení a prehliadači (najmä IP adresa a operačný systém), údaje o zobrazených reklamách (najmä o tom, ktoré reklamy sa zobrazili a či na ne používateľ klikol) a tiež údaje od reklamných partnerov (najmä pseudonymizované ID používateľov). Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk a https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Účelom spracúvania osobných údajov je cielené oslovovanie cieľovej skupiny. Súbory cookie uložené v zariadeniach používateľov ich rozpoznajú, keď navštívia webovú lokalitu, a môžu im preto zobrazovať reklamy na základe ich záujmov. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu používateľa.

  Adobe Analytics

  Používame analytickú službu Adobe Analytics od spoločnosti Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, a jej zástupcu v EÚ, spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika (ďalej len „Adobe“). Spoločnosť Adobe na tento účel umiestňuje do vášho počítača súbor cookie. V dôsledku toho sa môžu uchovávať alebo vyhodnocovať osobné údaje, najmä aktivita používateľa (najmä aké stránky používateľ navštívil a na ktoré prvky klikol), ako aj informácie o zariadení a prehliadači (najmä IP adresa a operačný systém). Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Adobe nájdete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

  Spracúvanie osobných údajov používateľov službou Adobe Analytics nám umožňuje analyzovať správanie našich používateľov pri prehliadaní internetu. Vyhodnotením získaných údajov vieme zostaviť informácie o využívaní jednotlivých komponentov našej ponuky. To nám pomáha našu webovú lokalitu neustále vylepšovať a tiež zvyšovať používateľskú prístupnosť v tomto kontexte.

  Adobe Launch

  Využívame služby Adobe Experience Platform Launch od spoločnosti Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, a jej zástupcu v EÚ, spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika (ďalej len „Adobe Launch“). Služba Adobe Launch je určená na zavedenie marketingových a analytických značiek na webové stránky a mobilné aplikácie a ich správu. Používame ju na získavanie údajov o používaní našej webovej lokality. Služba Adobe Launch poskytuje knižnicu obsahujúcu značky pre iné riešenia Adobe.

  HubSpot

  Používame funkcie riešenia HubSpot. HubSpot je integrované softvérové riešenie, ktoré používame na pokrytie rôznych aspektov nášho on-line marketingu. Medzi tieto aspekty patria napríklad všeobecné prehľady (najmä zdroje návštevnosti, prístupy atď.).

  Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou HubSpot nájdete na adrese: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Facebook pixel

  Používame službu Facebook pixel od spoločnosti Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Rd Menlo Park, Kalifornia 94025-1453, USA a jej zástupcu v EÚ, spoločnosti Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Írsko. Umožňuje nám sledovať akcie používateľov po zhliadnutí reklamy alebo kliknutí na reklamu na Facebooku. V dôsledku toho sa môžu osobné údaje ukladať a vyhodnocovať, predovšetkým informácie o aktivite používateľa (najmä aké stránky boli navštívené a na ktoré prvky používateľ klikol), ako aj informácie o zariadení a prehliadači (najmä IP adresa a operačný systém), údaje o zobrazených reklamách (najmä o tom, ktoré reklamy sa zobrazili a či na ne používateľ klikol) a tiež údaje od reklamných partnerov (najmä pseudonymizované ID používateľov). To nám umožňuje zaznamenať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu používateľa.

  Údaje môžu byť počas tohto procesu prenesené na servery Facebooku v USA. Takto získané údaje sú pre nás anonymné. Inými slovami, osobné údaje jednotlivých používateľov nevidíme. Tieto údaje však Facebook ukladá a spracúva. Facebook môže tieto údaje prepojiť s vaším účtom na Facebooku a tiež ich použiť na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov platformy Facebook. Ďalšie informácie o tom, ako Facebook spracúva údaje, nájdete na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  LinkedIn Insight Tag (Značka prehľadu LinkedIn)

  Používame funkcie marketingového doplnku LinkedIn Insight Tag od spoločnosti LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Umožňuje nám to zaznamenať publikum webu a konverzie tým, že nám umožňuje získať informácie o návštevníkoch webovej lokality a viesť podrobné správy o kampaniach. Súbory cookie v tom prípade ukladá na zariadení používateľa spoločnosť LinkedIn. V dôsledku toho spoločnosť LinkedIn spracúva nasledujúce osobné údaje: adresu URL, URL webovej stránky, z ktorej bol používateľ presmerovaný, IP adresy v skrátenej alebo šifrovanej podobe, vlastnosti zariadenia a prehliadača (zástupcu používateľa) a časovú pečiatku. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť LinkedIn spracúva údaje, nájdete na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

  Spoločnosť LinkedIn nám neposkytuje osobné údaje, ale jednoducho ponúka súhrnné prehľady o cieľovej skupine a reklamách. LinkedIn ponúka aj funkciu remarketingu, ktorá nám umožňuje zobrazovať cielenú a personalizovanú reklamu mimo našej webovej lokality bez toho, aby sme zistili totožnosť návštevníka webovej stránky. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu používateľa.

  Účel spracúvania údajov Osobné údaje budeme spracúvať v súlade s vyššie uvedenými účelmi na základe súhlasu používateľa.

  IX. Lehota uchovávania

  Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, na lehotu uchovávania osobných údajov sa vzťahujú nasledovné ustanovenia. Osobné údaje uchovávame len dovtedy, kým na to existuje legitímny dôvod alebo iný právny základ, pričom tieto právne základy budeme neustále preverovať. Ak už neexistuje právny základ na uchovávanie údajov, osobné údaje bezpečne vymažeme alebo ich v niektorých prípadoch anonymizujeme.

  Kritériá na určenie našich lehôt uchovávania sú nasledovné:

  • obdobie, počas ktorého máme trvalý vzťah s našimi používateľmi (napríklad pokiaľ majú používatelia u nás účet);

  • skutočnosť, či existuje zákonná povinnosť, ktorá sa na nás vzťahuje (napríklad niektoré zákony od nás vyžadujú, aby sme uchovávali záznamy o transakciách počas určitej lehoty predtým, ako ich budeme môcť vymazať); alebo

  • skutočnosť, či je uchovávanie údajov nevyhnutné vzhľadom na našu právnu situáciu (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami regulačných orgánov).

  X. Poskytovanie údajov

  Údaje našich používateľov môžeme poskytovať podľa potreby, alebo ak je to vhodné, najmä máme zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem poskytovať ich:

  • externým poskytovateľom služieb pracujúcim v našom mene, aby sme uľahčili proces poskytovania služieb. Medzi týchto externých poskytovateľov patria poskytovatelia služieb, ako sú hosting webových lokalít, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, predchádzanie podvodom, informačné technológie, služby zákazníkom, poskytovanie marketingu a ďalšie služby;

  • vládnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným tretím stranám na právne, bezpečnostné alebo ochranné účely, ako je napríklad dodržiavanie zákonných požiadaviek; presadzovanie alebo uplatňovanie našich zmluvných podmienok a iných zmlúv; a na ochranu našich práv a majetku alebo bezpečnosti našich používateľov alebo tretích strán;

  • našim pridruženým spoločnostiam a ďalším spoločnostiam skupiny Knauf Group, ktoré nájdete tu: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Iní externí poskytovatelia

  Na poskytovanie našej webovej lokality využívame funkcie externých poskytovateľov služieb, ako sú hosting webových lokalít, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, predchádzanie podvodom, informačné technológie, zákaznícky servis, poskytovanie marketingu a ďalšie služby. Nižšie uvádzame prehľad služieb tretích strán, ktoré používame.

  Microsoft Azure

  Hosting webových lokalít zabezpečuje Microsoft Azure od spoločnosti Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, Mníchov, Nemecko.

  Ďalšie informácie o spracúvaní údajov službou Microsoft Azure nájdete na adrese: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

  Okta

  Platformu Customer Identity Management od spoločnosti Okta, Inc., 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, USA (ďalej len „Okta“), používame na registráciu účtu Knauf na našich webových lokalitách a na prístup k ďalším službám ponúkaným na tomto mieste. Spoločnosť Okta spravuje a ukladá údaje v Nemecku, ale v prípade žiadostí o podporu môže využiť aj medzinárodné tímy podpory, napríklad v Singapure, Kanade, Japonsku, Austrálii a USA. Údaje získané spoločnosťou Okta sa používajú iba na prevádzku a správu služieb Knauf, ktoré sú predmetom registrácie, a na uzavretie, vytvorenie alebo ukončenie základnej zmluvy s používateľom týkajúcej sa účasti na ním zvolenej službe.

  Viac informácií o spracúvaní údajov spoločnosťou Okta nájdete na adrese: https://www.okta.com/de/privacy-policy/.

  Qualtrics

  Používame nástroj na poskytovanie spätnej väzby od zákazníkov „Qualtrics“ spoločnosti Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Írsko.

  Viac informácií o spracúvaní údajov spoločnosťou Qualtrics nájdete na adrese: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  Na našej webovej lokalite používame funkcie siete na doručovanie obsahu Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, Kalifornia 94107, USA. Sieť na doručovanie obsahu (CDN) je sieť regionálne distribuovaných serverov pripojených cez internet, ktoré sa používajú na doručovanie obsahu – najmä veľkých mediálnych súborov, ako sú videá. Cloudflare ponúka služby optimalizácie a zabezpečenia webových lokalít, ktoré využívame na zlepšenie času načítania našej webovej lokality a na jej ochranu pred zneužitím.

  Viac informácií o spracúvaní údajov službou Cloudflare nájdete na adrese: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/

  Salesforce

  Používame funkcie spoločnosti Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mníchov, Nemecko (ďalej len „Salesforce“). Salesforce je cloudové softvérové riešenie na riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré používame na pokrytie rôznych aspektov riadenia našich vzťahov so zákazníkmi. Aby sme mohli našim zákazníkom efektívne poskytovať služby, spracúvame na platforme Salesforce osobné údaje našich zákazníkov vrátane, ale nie výlučne, mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, obchodných informácií, ako je názov a opis pracovnej pozície, jazyka a krajiny.

  Viac informácií o spracúvaní údajov spoločnosťou Salesforce nájdete na adrese: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Cezhraničné poskytovanie údajov

  Ako globálna firma môžeme poskytovať osobné údaje v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov iným subjektom, kanceláriám alebo oddeleniam spoločnosti Knauf. Vhodné záruky pre prenos osobných údajov v rámci skupiny Knauf Group budú v prípade potreby zabezpečené štandardnými zmluvnými doložkami.

  Osobné údaje používateľa sa môžu uložiť a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, kde máme zariadenia alebo kde zapájame poskytovateľov služieb. Informácie môžu byť prenesené do krajín mimo krajiny trvalého bydliska používateľa, ktoré môžu mať odlišné pravidlá ochrany údajov ako jeho krajina. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány alebo bezpečnostné orgány v týchto iných krajinách právo na prístup k osobným údajom.

  Ďalšie informácie o EÚ: Osobné údaje môžu byť prenesené do krajiny mimo EÚ, ktorá nie je Európskou komisiou uznaná ako krajina poskytujúca primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EÚ. Pre prevody z EÚ do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané opatrenia, ako sú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou, a ak je to vhodné, dodatočné technické a/alebo organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov našich používateľov.

  XIII. Práva dotknutej osoby

  Ak ste fyzická osoba, na ktorej osobné údaje a spracúvanie týchto osobných údajov prevádzkovateľom sa vzťahuje nariadenie GDPR, máte v prípade splnenia zákonných požiadaviek určité práva uvedené nižšie. Ak vaše osobné údaje a spracúvanie vašich osobných údajov nepodliehajú nariadeniu GDPR, tieto práva sa nemusia nevyhnutne uplatňovať a nič v týchto zásadách ochrany osobných údajov nemožno vykladať tak, aby zakladali práva alebo povinnosti, ktoré presahujú rámec toho, čo nariaďujú príslušné platné zákony o ochrane údajov.

  • Právo na informácie

  • Právo na opravu

  • Právo na obmedzenie spracúvania údajov

  • Právo na vymazanie

  • Právo na prenosnosť údajov

  • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti

  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  Ďalej máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe oprávnených záujmov.