• ผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ
 • หน่วยงาน
 • ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูล
 • brand blue gradient

  ประกาศทางกฎหมายที่สำคัญ

  ประกาศทางกฎหมาย

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich, Germany หมายเลขโทรศัพท์: +49 (0) 9323 / 31-0 อีเมล: [email protected]

  ศาลที่จดทะเบียน: ศาลแห่งเมืองมิวนิก เลขทะเบียนบริษัท: HRB 248534

  คณะกรรมการบริษัท: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีการค้าตามมาตรา 27 (a) ของกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มของเยอรมนี (UStG): DE325999350

  ความรับผิด

  เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดและมีการตรวจสอบเนื้อหาเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดต่อความถูกต้อง ความทันต่อเหตุการณ์ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องจะจำกัดเฉพาะกรณีที่มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการกระทำโดยเจตนาเท่านั้น เราจัดทำข้อมูล คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือคำอธิบายที่มีผลผูกพันภายในขอบเขตของการสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม ลด หรือแม้แต่หยุดให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราโดยสิ้นเชิงเมื่อใดก็ได้ เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลภายนอก ซึ่งเราไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาดังกล่าว และไม่ได้นำเนื้อหาดังกล่าวมาใช้เป็นของเราเองไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง และไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาภายนอกเหล่านี้ด้วย ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงในแต่ละกรณี

  ลิขสิทธิ์

  แผนผังเว็บไซต์ กราฟิก และรูปภาพที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเรื่องนี้อย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำซ้ำ การประมวลผล การเผยแพร่ และการแสวงประโยชน์ใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

  หมายเหตุตามมาตรา 36 ของกฎหมายว่าด้วยระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค (VSBG) Knauf Digital GmbH จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระงับข้อพิพาทต่อหน้าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับผู้บริโภคตามความหมายของ VSBG และไม่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย