• Sản phẩm & Giải pháp
 • Knauf tại Việt Nam
 • Tài liệu
 • brand blue gradient

  Thông báo pháp lý

  Thông báo Pháp lý

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich, Đức Điện thoại: +49 (0) 9323 / 31-0 Email: [email protected]

  Tòa án đăng ký: Tòa án Quận Munich Số đăng ký: HRB 248534

  Ban giám đốc: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Mã số thuế bán hàng theo Mục 27 (a) của Đạo luật Thuế Giá trị Gia tăng của Đức (German Value Added Tax Act, UStG): DE325999350

  Trách nhiệm pháp lý

  Chúng tôi xây dựng trang web này một cách cực kỳ cẩn trọng và thường xuyên kiểm tra nội dung. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, tính thời sự, tính đầy đủ và tính sẵn có liên tục được giới hạn ở các trường hợp sơ suất nghiêm trọng hoặc cố ý. Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra thông tin, lời khuyên, khuyến nghị hoặc giải thích mang tính ràng buộc trong phạm vi trao đổi thông tin cá nhân. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, giảm hoặc thậm chí ngừng cung cấp hoàn toàn dịch vụ Internet của mình vào bất cứ lúc nào. Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài của các bên thứ ba. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung của các trang web này. Chúng tôi không coi những nội dung này là của riêng mình dưới mọi hình thức và cũng không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những nội dung bên ngoài này. Nhà cung cấp hoặc nhà điều hành trang web có liên quan chịu trách nhiệm trong từng trường hợp về nội dung và các chính sách quyền riêng tư của các trang web được liên kết.

  Bản quyền

  Bố cục của trang web, đồ họa và hình ảnh được sử dụng cũng như nội dung của trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền về mặt này một cách rõ ràng. Đặc biệt, việc sao chép, xử lý, phân phối và mọi hình thức khai thác đều cần có văn bản đồng ý của chúng tôi, trừ khi hành động đó được cho phép mà không cần có sự đồng ý theo quy định của pháp luật.

  Lưu ý theo Mục 36 Đạo luật Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng (Consumer Dispute Settlement Act, VSBG) Knauf Digital GmbH sẽ không tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng theo nghĩa của VSBG và cũng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.