• Производи и системи
 • Дивизии
 • Центар за преземање
 • brand blue gradient

  Правно известување

  Правна белешка

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Минхен, Германија Телефон: +49 (0) 9323 / 31-0 Email: [email protected]

  Суд на регистрација: Реонски суд на Минхен Регистерски број: HRB 248534

  Одбор на директори: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Даночен број за данок на промет според Дел 27 (a) од Законот за данок на додадена вредност на Германија, (UStG): DE325999350

  Одговорност

  Оваа веб-страница се креираше со најголемо внимание и нејзината содржина се проверува редовно. Сепак, одговорноста за точноста, актуелноста, комплетноста и тековната достапност е ограничена на случаи на голема небрежност или намера. Даваме само обврзувачки информации, совети, препораки или објаснувања во рамки на поединечна комуникација. Го задржуваме правото да ја измениме, дополниме, намалиме или дури и целосно да престанеме да ја обезбедуваме нашата онлајн услуга во кое било време. Нашата веб-страница содржи линкови до надворешни веб-страници на трети-страни врз чија содржина немаме никакво влијание. Никако не ги прифаќаме овие содржини за свои и исто така не можеме да преземеме одговорност за овие надворешни содржини. Релевантниот провајдер или оператор на веб-страницата е одговорен за секоја случај, за содржината и за политиките на приватност на поврзаните линкови.

  Авторски права

  Дизајнот на веб-страницата, графиката, користените имиџи, како и содржината на оваа веб-страница се заштитени со авторски права и други закони за заштита на интелектуалната сопственост. Изрично ги задржуваме сите права во тој поглед. Особено, репродукцијата, обработката, дистрибуцијата и каква било експлоатација за што е потребно писмено одобрување, освен ако мерката е дозволена без согласност како што предвидуваат законските одредби.

  Белешката е во согласност со Дел 36 од Законот за решавање на спорови на потрошувачи (VSBG) Knauf Digital GmbH нема да учествува во постапката на разрешување на спор пред потрошувачки арбитражен одбор онака како што е предвидено во законот (VSBG), ниту пак има обврска да го стори тоа.