• Производи и системи
 • Дивизии
 • Центар за преземање
 • brand blue gradient

  Политика за приватност

  Политика за приватност

  I. Општи информации за обработка на податоци

  Ги обработуваме личните податоци на нашите корисници за намената наведена подолу и во согласност со применливите закони, особено во согласност со европската регулатива за заштита на податоци.

  Со оваа политика за приватност сакаме да ги информираме нашите корисници за природата, опфатот и намените на собирањето и употребата на личните податоци и да информираме за законската основа за обработката, периодите на чување и за соодветните права во однос на обработката на податоците.

  II. Име и адреса на контролорот

  Контролор во рамките на значењето на GDPR и на другите регулативи за заштита на податоци е:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Минхен, Германија Телефон: +49 (0) 9323 / 31-0 Е-пошта: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Службеник за заштита на податоци на Knauf Group

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Германија Телефон: + 49 (0) 9323 / 31-0 Е-пошта: [email protected]

  IV. Како ги обработуваме личните податоци на нашата веб-страница

  Обезбедување веб-страница и создавање датотеки за евиденција

  Опис и опфат на обработката на податоци Секогаш кога ќе се пристапи на нашата веб-страница, нашиот систем автоматски прави запис на информациите доставени до нас од пребарувачот на корисникот. Во овие податоци спаѓаат IP-адресата и поврзаната локација, датум и време на посетата, оперативниот систем на уредот, давател на интернет услугата и веб-страниците отворани од корисникот за време на посетата на страницата (таканаречени „датотеки за евиденција“ или „записи од сесија“). Обработката на личните податоци е суштинска за функционирањето на веб-страницата.

  Намена на обработката на податоци Вообичаено, податоците ги користиме за да овозможиме пристап и прикажување на нашата веб-страница, притоа обезбедувајќи ја сигурноста на нашата веб-страница, особено за да спречиме неовластено мешање и за да ни овозможи да ги уживаме нашите законски права и обврски во однос на неовластеното мешање. Исто така, ги анализираме записите од сесии за да ја оптимизираме нашата веб-страница. Погоре наведените намени исто така го конституираат нашиот легитимен интерес во обработката на податоците.

  Период на чување Податоците се бришат веднаш штом веќе не се потребни за постигнување на намената за којашто биле собрани. Онаму каде што се евидентираат податоци за намената на веб-страницата, станува збор за случај кога соодветната сесија завршила. Онаму каде што податоците се чуваат во датотеки за евиденција, тогаш се чуваат најмногу триесет денови.

  Употреба на колачиња

  Нашата веб-страница користи колачиња. Видете ја нашата Политика за колачиња.

  V. Комуникација со нашите корисници

  Контакт

  Опис и опфат на обработката на податоци Нашата веб-страница користи образец за контакт и обезбедува адреса за е-пошта за да им овозможи на корисниците да нѐ контактираат со прашања или со барања за информации. Кога корисникот ќе го пополни образецот за контакт, ги обработуваме името на неговото претпријатие, видот на оддел, име, е-пошта, поштенски број, град, држава, категорија на намера и други детали што сака да ги открие. Личните податоци на корисникот пренесени со пораката се обработуваат исклучиво заради обработка на конверзацијата.

  Корисниците не се обврзани да ги достават своите лични податоци. Сепак, потребни ни се релевантни податоци за да можеме да ги контактираме и да одговориме на нивните барања или прашања.

  Дотаму до каде што е потребно за одговарање на прашањето на корисникот, Knauf Digital GmbH ќе го упати прашањето до надлежната служба на Knauf за натамошна обработка на поставеното прашање.

  Користиме функции од HubSpot Inc., 2 спрат, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (натаму во текстот: HubSpot) за да понудиме обрасци за контакт.

  Намена на обработката на податоци Обработката на личните податоци, во контекст на нашата комуникација со корисникот, се базира на нашите легитимни интереси да одговараме на барања или прашања, или поинаку да комуницираме со корисниците на нашата веб-страница. Онаму каде што е применливо, исто така комуницираме со корисникот во контекст на извршување на даден договор. Оваа информација се користи исклучиво за одговарање на нивните прашања заради обезбедување на потребната помош. Податоците не ги користиме за какви било други намени без експлицитна согласност на корисникот.

  Билтен

  Опис и опфат на обработката на податоци Корисниците на нашата веб-страница имаат можност бесплатно да добиваат општи или тематски билтени. Корисниците обезбедуваат информации, вклучувајќи ги и нивните податоци за контакт (име, презиме, е-пошта) и нивната држава и можат да достават дополнителни незадолжителни податоци (телефон, име на претпријатие, професија, поштенски број, град, интереси). Ние ги собираме информациите во име и за употреба на Knauf групацијата за чијшто билтен е заинтересиран корисникот што ќе биде наведено при претплатата на истиот.

  Користиме HubSpot функции за да понудиме билтенски услуги.

  Намена на обработката на податоци Билтенот што го испраќа Кnauf групацијата обработува лични податоци за да ги информира своите потрошувачи и потенцијални потрошувачи за производите, услугите и настаните на Knauf. Личните податоци се обработуваат во зависност од согласноста добиена од корисникот при претплатата за билтенот. Податоците се користат исклучиво за испорака на билтенот.

  Корисникот може да ја откаже својата претплата во секое време. Во секој билтен има соодветна врска за таа намена.

  VI. Креирање сметка

  Опис и опфат на обработката на податоци Корисниците може да се регистрираат или најават на лична сметка на Knauf. Ќе се направи глобална сметка со единствен идентификатор којашто обезбедува пристап до интерфејс за апликациите на деловните клиенти пр., преглед на нарачки или калкулатор за материјали и управување со информации (како што се податоци за контакт, држава и поставки за јазик).

  За да се регистрира, корисникот мора да наведе задолжителни информации, вклучувајќи е-пошта, име, презиме, категорија на корисник (пр., архитект, дистрибутер, инвеститор итн.), држава и јазик и опционо може да го остави и својот телефонски број. Исто така ја обработуваме и IP-адресата на корисникот како и датумот и времето на регистрација.

  Намена на обработката на податоци Корисниците треба да се регистрираат за да можеме да им обезбедиме одредени содржини и услуги на нашата веб-страница како и одреден пристап до нашите дигитални услуги. Ќе ги обработиме личните податоци за да го извршиме договорот што сме го склучиле со корисникот по регистрацијата.

  Период на чување Податоците се бришат ако регистрацијата на нашата веб-страница се откаже или смени. Нецелосните податоци од регистрацијата (пр. корисникот навел име и е-пошта, но не внел лозинка) или сметките заклучени поради неуспешни обиди со внесување на лозинки ќе бидат избришани по седум дена.

  VII. Профили на претпријатија

  Работиме со профили на претпријатија коишто се јавно достапни на професионални или на социјални мрежи каде што обезбедуваме информации за нашето претпријатие, нашите производи и услуги на темата градежни материјали, гипс-картони, изолација и плафони. Ги ажурираме податоците за претпријатието и за релевантните новости од индустријата и создаваме можност за корисниците од професионалните и/или социјалните мрежи да комуницираат со нас.

  Обработуваме лични податоци како што се имињата или фотографиите од профилите кога даден корисник комуницира со профилот на претпријатието, пр., ако објават, споделат или стават „лајк“ на некоја содржина. Таквата обработка се темели на нашиот легитимен интерес да ги презентираме информациите за претпријатието и да комуницираме со (потенцијални) потрошувачи и деловни партнери. Податоците добиени од врската со профилот на претпријатието не се зачувуваат на нашите сопствени системи.

  Кога корисник ќе го посети профилот на нашето претпријатие, дополнителни лични податоци може да бидат обработени од операторот на професионалната и/или социјалната мрежа независно од тоа што корисникот е регистриран или најавен на својата сметка. Обработката на податоци од страна на социјалните мрежи може да се базира на друга законска основа, а операторите на социјалните мрежи се должни да ја прикажат. Сепак, со оглед на тоа дека немаме никакво влијание врз обработката на личните податоци што ја врши операторот на професионални или социјални мрежи, прочитајте ги политиките за приватност на релевантните мрежи за деталите за нивната обработка.

  Во основа, корисниците можат да си ги бараат своите права онака како што се објаснети во дел XIII. Права на субјектот на податоци кон нас или кон операторот на дадената мрежа. Имајте на ум дека и покрај нашиот заеднички статус на контролор, немаме целосно влијание врз активностите за обработка на лични податоци на порталите на социјалните медиуми. Нашите опции се превенствено насочени кон корпоративната политика на релевантниот давател на услугата.

  Без обработка на личните податоци наведени погоре, корисникот нема да може да воспостави интеракција со профилите на нашето претпријатие.

  Тековно ги користиме следниве професионални и социјални мрежи:

  X (претходно позната како Twitter): Со платформата управува Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Дополнителни информации за обработката на личните податоци од страна на X може да се најдат овде: https://twitter.com/de/privacy.

  YouTube: Со платформата управува YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States. Дополнителни информации за обработката на личните податоци од страна на YouTube може да се најдат овде: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  LinkedIn: Со платформата управува LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Дополнителни информации за обработката на личните податоци од страна на LinkedIn може да се најдат овде: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: Со платформата управува XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany. Дополнителни информации за обработката на личните податоци од страна на Xing може да се најдат овде: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Аналитика и рекламирање

  Опис и опфат на обработката на податоци

  Google AdWords

  Користиме Google AdWords од Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (натаму во текстот: Google). Оваа услуга ни овозможува да поставуваме реклами. Google става колачиња на вашиот компјутер токму за оваа намена. Личните податоци може да се зачувуваат и оценуваат како последица, пред сѐ, на активноста на корисникот (особено за тоа кои страници биле посетени и кои елементи биле кликнати), како и информациите за уредот и пребарувачот (особено IP-адресата и оперативниот систем), податоци за прикажаните реклами (особено за тоа кои реклами биле прикажани и дали корисникот ги кликнал истите) и исто така информациите од рекламните партнери (особено псевдонимизиран кориснички ID). Повеќе информации за обработка на податоци од страна на Google има овде: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Ние добиваме информации само за вкупниот број корисници коишто реагирале на нашата реклама. Не се доставува никаква информација што би ни овозможила да ве идентификуваме. Употребата не е наменета за следење. Личните податоци се обработуваат врз основа на согласност дадена од корисникот.

  Facebook ретаргетирање

  Ги користиме функционалностите на рекламниот приклучок на Facebook ретаргетирањето на Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland (натаму во текстот: Facebook ретаргетирање). Facebook ретаргетирање се користи за спроведување рекламни кампањи и за интеракција со нив. Facebook ретаргетирање ги потсетува корисниците на производите што ги пребарувале или гледале, но не ги купиле. Во тој процес, Facebook зачувува колачиња на вашиот уред. Последователно, Facebook особено ги обработува следниве лични податоци: – информации за активностите на корисникот – посетени веб-страници – прикажани производи – кликнати реклами – информации за уредот, особено за типот на уред, IP-адреса – Facebook сметки на корисниците, ако корисниците се најавени во Facebook-податоци, и во таа смисла податоците се обработуваат на серверите на Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, USA. Други примачи на податоците се провајдери и даватели на услуги на Meta Platforms, Inc., на пример за аналитичка намена. Повеќе информации за обработката на податоците од страна на Facebook има овде: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

  Користиме Facebook ретаргетирање за да објавуваме реклами на различни платформи и за да анализираме како корисниците комуницираат со нив. Нашата намера овде е да можеме да прикажеме персонализирани реклами на овие корисници, бидејќи се релевантни за нив. Личните податоци се обработуваат врз основа на согласност дадена од корисникот.

  Google Ads Remarketing

  Користиме Google Ads Remarketing од Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (натаму во текстот: Google). Google Remarketing се користи за ретаргетирање на посетителите на веб-страницата за рекламни цели преку Google Ads advertisements. Со помош на Google Ads Remarketing, може да се креираат целни групи („слични целни групи“) коишто, на пример, имаат пристапено на одредени страници. Тоа овозможува да се идентификува корисникот на други веб-страници и да прикаже таргетирано рекламирање. Google става колачиња на компјутерот на корисникот токму за оваа намена. Личните податоци може да се зачувуваат и оценуваат како последица, пред сѐ, на активноста на корисникот (особено за тоа кои страници биле посетени и кои елементи биле кликнати), како и информациите за уредот и пребарувачот (особено IP-адресата и оперативниот систем), податоци за прикажаните реклами (особено за тоа кои реклами биле прикажани и дали корисникот ги кликнал истите) и исто така информациите од рекламните партнери (особено псевдонимизиран кориснички ID). Повеќе информации за обработката на податоци од страна на Google има овде: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en and https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Намената на обработката на личните податоци е насочениот пристап кон дадена целна група. Колачињата складирани на уредите на корисниците ги препознаваат кога тие ќе посетат веб-страница и затоа може да им покажат рекламирање базирано на нивниот интерес. Личните податоци се обработуваат врз основа на согласност дадена од корисникот.

  Adobe Analytics

  Ја користиме аналитичката услуга Adobe Analytics на Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA и застапникот за ЕУ, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland (натаму во текстот: Adobe). Adobe става колачиња на вашиот компјутер токму за оваа намена.

  Последователно, личните податоци може да се зачуваат и оценуваат, конкретно активностите на корисникот (особено за тоа кои страници биле посетени и кои елементи биле клинкнати) како и информациите за уредот и пребарувачот (особено IP-адресата и оперативниот систем). Повеќе информации за обработката на податоците од страна на Adobe има овде: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

  Обработката на лични податоци на корисници на Adobe Analytics ни овозможува да го анализираме однесувањето на нашите корисници при сурфање. Оценувајќи ги добиените податоци, можеме да составиме информација за употребата на поединечни компоненти на нашата понуда. Тоа ни помага континуирано да ја подобруваме нашата веб-страница и да ја зголемуваме едноставната достапност во тој контекст.

  Adobe Launch

  Ги користиме услугите на Adobe Experience Platform Launch на Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA и застапникот за ЕУ, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland (натаму во текстот: Adobe Launch). Adobe Launch е осмислен за да управува и распоредува ознаки за маркетинг и аналитика за веб-страници и мобилни апликации. Го користиме за собирање информации за употребата на нашата веб-страница. Adobe Launch нуди библиотека со ознаки за други решенија на Adobe.

  HubSpot

  Користиме функции од HubSpot. HubSpot е интегрирано софтверско решение што се користи за покривање различни аспекти на нашиот онлајн маркетинг. Овде спаѓаат општото известување (особено сообраќајни извори, пристапи итн.).

  Повеќе информации за обработката на податоците од страна на HubSpot има овде: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Facebook pixel

  Користиме Facebook pixel на Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, USA и неговиот застапник за ЕУ, Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland. Ни овозможува да ги следиме активностите на корисниците откако тие ќе погледнат или кликнат реклама на Facebook. Личните податоци може да се зачувуваат и оценуваат како последица, пред сѐ, на активноста на корисникот (особено за тоа кои страници биле посетени и кои елементи биле кликнати), како и информациите за уредот и пребарувачот (особено IP-адресата и оперативниот систем), податоци за прикажаните реклами (особено за тоа кои реклами биле прикажани и дали корисникот ги кликнал истите) и исто така информациите од рекламните партнери (особено псевдонимизиран кориснички ID). На тој начин можеме да ја искористиме ефективноста на рекламите на Facebook за статистички и маркетиншко истражувачки намени. Личните податоци се обработуваат врз основа на согласност дадена од корисникот.

  Податоците може да се префрлат на сервери на Facebook во САД при процесот. Вака собраните податоци се анонимни за нас, односно ние не ги гледаме личните податоци на поединечните корисници. Сепак, Facebook ги зачувува и обработува овие податоци. Facebook може да ги поврзе овие податоци со вашиот Facebook профил и исто така може да го користи за сопствени рекламни цели во согласност со политиката за употреба на податоци на Facebook. Повеќе информации за обработката на податоци од страна на Facebook има овде: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  LinkedIn Insight Tag

  Ги користиме функционалностите на LinkedIn Insight Tag marketing plugin на LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Ни овозможува да ја видиме публиката на веб-страницата како и конверзациите со тоа што ни дозволува да добиеме информации за посетителите на веб-страницата и да изготвуваме детални извештаи за кампањи. LinkedIn зачувува колачиња на уредот на корисникот. Последователно, следниве лични податоци се обработуваат од страна на LinkedIn: URL-адреса, пренасочувачка URL-адреса, IP-адреса во скратена или хеширана форма, карактеристиките на уредот и на пребарувачот (кориснички агент) како и временски жиг. Повеќе информации за обработката на податоците од страна на LinkedIn има овде: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

  LinkedIn не ги споделува личните податоци со нас, туку нуди едноставни агрерирани извештаи за целната група и рекламите. LinkedIn исто така нуди функција за ремаркетинг што ни овозможува да прикажуваме таргетирано и персонализирано рекламирање надвор од нашата веб-страница без да го откриваме идентитетот на посетителот на веб-страницата. Личните податоци се обработуваат врз основа на согласност дадена од корисникот.

  Намена на обработката на податоци Личните податоци ги обработуваме во согласност со гореспоменатите намени и согласноста на корисникот.

  IX. Период на чување

  Освен ако не е наведено поинаку во оваа Политика за приватност, следново се применува на периодот на чување на личните податоци. Ние зачувуваме лични податоци само колку што има легитимна потреба или правна основа за тоа и овие правни основи се постојано ревидирани. Ако нема веќе правен основ за чување на податоците, ние безбедно ги бришеме личните податоци или, во некои случаи, ги правиме анонимни.

  Критериумите за одредување на периодите за зачувување вклучуваат:

  • Колку долго имаме тековен однос со нашите корисници (на пример, сѐ додека корисниците имаат сметка кај нас);

  • Дали има законска обврска којашто мора да ја почитуваме (на пример, одредени закони бараат од нас да евидентираме трансакции за одреден временски период пред да ги избришеме); или

  • Дали зачувувањето е неопходно со оглед на нашата законска позиција (како во однос на применливи законски застарувања, судски постапки или регулаторни истраги).

  X. Споделување податоци

  Можеме да ги споделуваме информациите од корисниците по потреба или ако е тоа соодветно, особено ако имаме законска обврска или легитимен интерес за тоа:

  • Со даватели на услуги од трети страни кои работат за нас за да ги олеснат услугите што ни ги нудат. Овде спаѓаат даватели на услуги за хостинг на веб-страница, анализа на податоци, обработување плаќања, реализација на нарачки, заштита од измама, информатичка технологија, услуги на потрошувачи, маркетинг испорака и други услуги.

  • Со органи на власта, единици за спроведување на законот или со трети страни за законски, безбедносни или заштитни цели, како што се исполнувањето на законските обврски; за спроведување или примена на нашите услови на услугата и други договори; и за заштита на нашите права и имотот или безбедноста на нашите корисници или трети страни.

  • Со нашите содружници и со другите претпријатија од Knauf групацијата кои можат да се најдат овде: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Други даватели на услуги од трети страни

  Користиме функции од даватели на услуги од трети страни за да ја обезбедиме нашата веб-страница како што се хостинг на веб-страницата, анализа на податоци, обработување плаќања, реализација на нарачки, заштита од измама, информатичка технологија, услуги на потрошувачи, маркетинг испорака и други услуги. Следново е преглед на услуги од трети страни што ние ги користиме.

  Microsoft Azure

  Веб-страницата ја хостира Microsoft Azure од Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, München, Germany

  Повеќе информации за обработката на податоците од Microsoft Azure има овде: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

  Okta

  Ја користиме платформата за управување со идентитетот на потрошувачите на Okta, Inc., 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, USA („Okta“) за регистрација на Knauf сметка на нашите веб-страници и за пристап до другите услуги понудени овде. Okta управува со податоците и ги чува во Германија, но исто така може да користи поддршка од меѓународни тимови, на пример, во Сингапур, Канада, Јапонија, Австралија и САД во слуачи на барање поддршка. Податоците што ги собира Okta се користат само за функционирање и управување со услугите на Knauf што се предмет на регистрација и за извршување, воспоставување или прекинување на склучени кориснички договори поврзани со учество во услугата избрана од него*неа.

  Повеќе информации за обработката на податоците на Okta може да се најдат овде: https://www.okta.com/de/privacy-policy/.

  Qualtrics

  Ја користиме алатката за повратни информации од потрошувачи „Qualtrics“ од Qualtrics Ireland Limited: Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ireland.

  Повеќе информации за обработката на податоци на Qualtrics може да се најдат овде: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  На нашата веб-страница користиме функции од мрежата за испорака на содржина Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, California 94107, USA. Мрежа за испорака на содржина (content delivery network CDN) е мрежа од регионално распоредени сервери поврзани преку интернет што се користат за испорака на содржина – особено големи медиумски датотеки како што се видеата. Cloudflare нуди услуги на веб-оптимизација и безбедност што ги користиме за да го подобриме времето за прикачување на нашата веб-страница и за да ја заштитиме од злоупотреби.

  Повеќе информации за обработка на податоци на Cloudflare може да се најдат овде: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/

  Salesforce

  Ги користиме функциите на Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich, Germany (натаму во текстот: Salesforce). Salesforce е софтверско решение за управување со потрошувачките односи базирани на облаче што го користиме за раководење со најразлични аспекти од нашите односи со потрошувачите. За ефективно да обезбедиме услуга за нашите потрошувачи, ние ги обработуваме личните податоци на потрошувачите на платформата на Salesforce, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на името, адресата за е-пошта, телефонскиот број, деловните информации како што се работна позиција и опис, јазик и држава.

  Повеќе информации за обработката на податоците од страна на Salesforce има овде: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Прекугранично споделување податоци

  Како глобална фирма, може да споделуваме лични податоци во согласност со применливите закони за заштита на податоци со други ентитети, канцеларии и одделенија на Knauf. Соодветни заштитни механизми за трансфер на лични податоци во рамките наKnauf групацијата се обезбедуваат со стандардни договорни клаузули кога е потребно тоа.

  Личните податоци на корисникот може да се зачуваат и обработат во која било држава каде што имаме служби или каде што ангажираме даватели на услуги. Може да се трансферираат информации надвор од државата на престој на корисникот којашто може да има правила за заштита на податоци различни од оние во нивната држава. Во одредени околности, судовите, агенциите за спроведување на закон, регулаторните тела или безбедносните власти може да имаат право да пристапат до личните податоци.

  Дополнителни информации во врска со ЕУ: Личните податоци може да се трансферираат во држава надвор од ЕУ која не е призната од Европската комисија дека нуди адекватно ниво на заштита на податоци според стандардите на ЕУ. За трансфери од ЕУ во држави кои Европската комисија не ги смета за адекватни, имаме воспоставено мерки, како што се стандардните договорни клаузули донесени од Европската комисија со соодветни дополнителни технички и/или организациски мерки заради заштита на личните податоци на нашите корисници.

  XIII. Права на субјектот на податоци

  Ако сте лице чиишто лични податоци и обработката на тие лични податоци од страна на контролор се предмет на примена на GDPR, имате одредени права како оние наведени подолу доколку се исполнети законските барања. Онаму каде што вашите лични податоци и обработката на вашите лични податоци не се предмет на GDPR, овие права не мора задолжително да се применуваат и ништо во оваа Политика за приватност не може да се толкува дека воспоставува права или обврски кои го надминуваат она што е предвидено со применливите закони за заштита на податоци.

  • Право на информации

  • Право на исправка

  • Право на ограничување на обработката на податоци

  • Право на бришење

  • Право на пренос на податоци

  • Право да ја повлечете согласноста во кое било време, со важност во иднина.

  • Право на поднесување приговор до надзорен орган

  Имате натамошно право да приговарате против обработка на податоци врз основа на легитимни интереси.